ฉบับที่ 216 นี่คือเหตุผลที่เราต้องใส่ใจต่อสวัสดิภาพของสัตว์ในฟาร์ม        รู้ไหมว่ายิ่งเราปฏิบัติต่อสัตว์เลี้ยงในฟาร์มดีมากเท่าไร มนุษย์เราจะยิ่งปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้น ในสถานการณ์ที่มนุษย์ต้องเผชิญความเสี่ยงจากเชื้อโรคที่ดื้อต่อยารักษา(เชื้อแบคทีเรียที่ทนต่อยต้นจุลชีพ)  ซึ่งทำให้คนทั่วโลกเสียชีวิตถึง 700,000 รายในแต่ละปี และคาดว่าจะเพิ่มสูงถึง 10 ล้านคนต่อปี ในปี .. 2593  หากเรายังป้องกันปัญหาการกระจายของเชื้อดื้อยาในสิ่งแวดล้อมไม่ได้ เนื่องจากมีการพบการตกค้างของยาปฏิชีวนะและเชื้อแบคทีเรียดื้อยาในแหล่งน้ำรอบบริเวณฟาร์มอุตสาหกรรมทั่วโลก รวมถึงการตกค้างในเนื้อสัตว์จากฟาร์ม

        ในปี .. 2561 องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ได้ทำการสำรวจเนื้อหมูที่วางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตจากประเทศออสเตรเลีย บราซิล สเปน และประเทศไทย  การสำรวจพบว่ามีเชื้อแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ (Superbugs) ในผลิตภัณฑ์เนื้อหมูจาก 3 ใน 4 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย ผลการทดสอบดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นว่าการเลี้ยงหมูในฟาร์มแบบอุตสาหกรรมที่ไม่ใส่ใจสวัสดิภาพสัตว์ ส่งผลให้ต้องมีการใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจำเป็นกับหมู จนส่งผลให้เกิดวิกฤติแบคทีเรียดื้อยาปฎิชีวนะขึ้น ผลการทดสอบเชื้อดื้อยากรณีประเทศไทย

        การทดสอบผลิตภัณฑ์เนื้อหมูที่วางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตที่จัดทำขึ้นในปี .. 2561 นี้ ก็เพื่อตรวจสอบหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยาในเนื้อหมูที่มีฤทธิ์ต่อต้านยาปฏิชีวนะในประเภทที่กำหนด เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างฟาร์มที่ขาดการดูแลสวัสดิภาพสัตว์กับการใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจำเป็น โดยมีการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์จาก 4 ประเทศ (ออสเตรเลีย บราซิล สเปน และไทย) เป็นการซื้อเนื้อหมูที่บรรจุอยู่ในแพ็คจากซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้ จะถูกเก็บอยู่ในความเย็นและส่งไปยังห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือสำหรับการตรวจสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์ประกอบไปด้วยหมูบด เนื้อหมูที่ผ่านการตัดขาย เป็นชิ้นและราคาปกติ 

        ผลการทดสอบของไทย กจำนวนทั้งหมด 150 ตัวอย่ พบกรปนเปื้อนแบคทีเรีย อีโคไล กกว่ 97% และซลโมเนลล่ จำนวน 50% โดยตัวอย่งที่นำมทดสอบนี้ 2 ซูเปอร์มร์เก็ตในประเทศไทยคือ เทสโก้ โลตัสและท็อปส์ ร์เก็ต

         97% ของเชื้ออีโคไล และ 93% ของเชื้อซลโมเนลล่ ที่พบเป็นแบคทีเรียดื้อยหลยขน

        มีกรพบเชื้ออีโคไลที่มีฤทธิ์ต่อต้ ESBL (จำนวน 10% ของอีไคไลที่พบ) โดยจัดเป็นเชื้ออีโคไลที่มีฤทธิ์ในกรต่อต้นยปฏิชีวนะจำพวกเซฟโลสปอรินและแอมพิซิลิน โดยยปฏิชีวนะในกลุ่มเซฟโลสปอริน รุ่นที่ 3 ขึ้นไปถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีควมสำคัญสูงสุดต่อสุขภพของคน

        พบเชื้อแบคทีเรียดื้อยปฏิชีวนะในกลุ่มที่มีควมสำคัญต่อสุขภพคนสูงสุด โดยพบในตัวอย่งที่นำมกเทสโก้ โลตัส พบแบคทีเรียที่มีฤทธิ์ต่อต้นยแซโฟแท็กเซี่ยม 15% และแซฟโปดอกเซี่ยม 15% กตัวอย่งทั้งหมดที่พบเชื้ออีโคไล นอกจกนั้นจกตัวอย่งที่พบอีไคไลและซัลโมเนลล่ ยังพบกรดื้อยต่อเจนต้ไมซิน (19%) เตรปโตไมซิน (96.8%) และแอมพิซิลลิน (100%)

        มีกรพบเชื้อแบคทีเรียดื้อยที่ออกฤทธิ์ต่อต้นยปฏิชีวนะกลุ่มที่มีควมสำคัญสูงสุดต่อสุขภพของคน โดยตัวอย่งจกเทสโก้ โลตัส ที่พบเชื้ออีโคไลและซัลโมเนลล่นั้นมีกรออกฤทธิ์ต่อต้นเตตร้ไซคลิน 96.7% และคลอแรมเฟนิคอล 61%

        อนึ่งในกรทดสอบนี้เรไม่สรถบอกได้ชัดเจนว่ ผลกรทดสอบเชื่อมโยงกับสุขภวะของผู้บริโภคแบบเจะจง แต่สำนักงนยยุโรป(European Medicines Agency) ได้ยืนยันว่เชื้อแบคทีเรียดื้อยรถถ่ยทอดสู่คนได้ทงห่วงโซ่อรและสรถคงอยู่ได้ในลำไส้ของคน ดังนั้นจึงส่งผลให้เด็ก คนชรและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเสี่ยงต่อกรติดเชื้อได้ รวมถึงเกิดกรเจ็บป่วยจกอรเป็นพิษ ท้องร่วง ติดเชื้อทงเดินปัสสวะและกรทำงนของตับล้มเหลว 


ฟาร์มอุตสาหกรรมและการใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจำเป็น
        ปัจจุบันมีกรใช้ยปฏิชีวนะ 131,000 ตันต่อปีในฟร์ม เพื่อเร่งกรเจริญเติบโต ป้องกัน และรักษโรคต่งๆ ในสัตว์ โดยจำนวน 3 ใน 4 ของยปฏิชีวนะทั่วโลกถูกใช้กับสัตว์ในฟร์ม

        องค์กรอนมัยโลก(WHO) ได้ประกศถึงอันตรยของยปฏิชีวนะ ที่มีผลต่อสุขภพของคน โดยจัดให้เป็นลำดับสำคัญที่สุด และก่อให้เกิดอันตรยต่อสุขภพของคนอย่งรุนแรง ปฏิชีวนะที่ได้รับก ประกศเตือนนี้ รวมถึงยปฏิชีวนะที่ใช้ในฟร์มหมู ได้แก่ โคลิสติน ฟลูออโรควิโนโลน เซฟโลสปอริน รุ่นที่ 3 และเอนโรโฟลซซิน   ปฏิชีวนะเหล่นี้จัดอยู่ในกลุ่มใช้รักษรติดเชื้ออย่งรุนแรงในคน โดยองค์กรอ และกรเกษตรแห่งสหประชติ (FAO) ได้แนะนำว่ไม่ควรใช้ยปฏิชีวนะในกลุ่มดังกล่วนี้ในอุตสหกรรมการเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นกรคงไว้ซึ่งประสิทธิภพในกรรักษรติดเชื้อในคนอย่งได้ผล

        แต่อย่งไรก็ต ยังคงมีกรใช้ยปฏิชีวนะในกลุ่มนี้ อย่งกว้งขวงในอุตสหกรรมฟร์มเลี้ยงสัตว์ ถึงแม้ว่จะมีหลักฐนที่ชัดเจนที่บ่งชี้ว่ รใช้ยปฏิชีวนะเกินควมจำเป็นนี้ก่อให้เกิดเชื้อแบคทีเรียดื้อยที่พบในเนื้อสัตว์ ในฟร์มตลอดจนในห่วงโซ่อ เรพบว่อุตสหกรรมหมูมีกรใช้ยปฏิชีวนะมกกว่ร์มเลี้ยงสัตว์ ชนิดอื่นๆ เพื่อเร่งกรเจริญเติบโตและแก้ไขปัญหที่เกิดจกวิธีกรเลี้ยงที่ไม่ใส่ใจสวัสดิภ

        ปฏิชีวนะประเภทแอมพิซิลลินและเตตราไซคลีนมักนำมใช้กับลูกหมูในระหว่งขั้นตอนในกรตัดหงหรือกรตอน  ปฏิชีวนะถูกนำมใช้บ่อยครั้งกับลูกหมูที่ถูกหย่นมเร็วจกแม่เพื่อป้องกันกรเจ็บป่วย และยังถูกใช้ผสมกับอรสัตว์ให้กับหมูขุนเพื่อลดควมเครียด ซึ่งเป็นผลพวงมกกรอศัยอยู่อย่งหนแน่นเกินไปและกรเปลี่ยนกลุ่มของหมู ปฏิชีวนะที่ถูกนำมใช้นั้นอจรวมถึง โคลิสตินแอมพิซิลลิน ฟลูออโรควิโนโลน เซฟโลสปอริน รุ่นที่ 3 เอนโรโฟลซซิน เจนต้ไมซิน ไทโลซิน เตตราไซคลีน ซัลฟไดอะซิน เฟนิคอล และอื่นๆ แม้แต่แม่หมูก็จะได้รับยปฏิชีวนะเป็นประจำเพื่อป้องกันกรเสียชีวิต กกรติดเชื้อในทงเดินปัสสวะ กีบเท้ช่องคลอด และบริเวณหลังเนื่องจกควมเครียดและกรบดเจ็บที่เกิดจกกรถูกกักขัง และมีสภพควมเป็นอยู่ที่ไม่ดี 


คุณสามารถช่วยให้ปัญหาเชื้อดื้อยาตกค้างในเนื้อสัตว์ลดลงได้
        ลูกหมูต้องถูกพรากจากแม่ตั้งแต่ยังเล็ก ในขณะที่แม่หมูจะถูกใช้เสมือนเป็นเครื่องเพาะพันธุ์เท่านั้น โดยจะถูกขังอยู่ในกรงเหล็กที่ไม่ใหญ่ไปกว่าตู้เย็นขนาดมาตรฐาน ไม่สามารถแม้แต่จะหมุนตัวได้ และทำให้แม่หมูเกิดความเครียด ลูกหมูจะถูกตัดอวัยวะโดยไม่มีการลดความเจ็บปวด เช่นการตัดหาง กรอฟัน ขลิบหู และลูกหมูตัวส่วนใหญ่จะถูกจับตอน หมูจะถูกขังอยู่ในที่มืด คับแคบ และต้องนอนทับมูลของตัวเอง วิธีการในฟาร์มหมูที่โหดร้ายเหล่านี้ ส่งผลให้หมูเกิดความเครียด เชื้อโรคแพร่กระจาย และนำมาซึ่งการใช้ยาปฏิชีวนะเป็นจำนวนมหาศาลเพื่อรักษาชีวิตของสุกรโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

        องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ได้เรียกร้องให้ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วโลกช่วยกันยกระดับคุณภาพสุกรในฟาร์มโดยการคัดเลือกเนื้อหมูจากฟาร์มที่มีการดูแลสวัสดิภาพขั้นสูงเท่านั้นมาจำหน่าย นายโชคดี สมิทธิ์กิตติผล ผู้จัดการฝ่ายแคมเปญสัตว์ในฟาร์ม องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย เปิดเผยว่า องค์กรฯ ได้ทดสอบผลิตภัณฑ์เนื้อหมูเพื่อสำรวจว่าอุตสาหกรรมฟาร์มหมูที่ไม่ใส่ใจสวัสดิภาพสัตว์นั้น มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดขึ้นแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะอย่างไร และเพื่อนำเสนอหลักฐานการค้นพบนี้ เรียกร้องให้   ซูเปอร์มาร์เก็ตในประเทศไทย แสดงความรับผิดชอบมากขึ้น โดยการประกาศคำมั่นสัญญาต่อสาธารณะในการจำหน่ายเนื้อหมูที่มาจากฟาร์มที่ใส่ใจสวัสดิภาพของหมูเท่านั้น

        นายโชคดี ยังได้ย้ำอย่างหนักแน่นว่า “เราต้องการยกเลิกการเลี้ยงแม่หมูแบบยืนซอง เพื่อให้หมูได้มีโอกาสเข้ากลุ่มสังคมภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และให้หมูได้มีโอกาสแสดงออกพฤติกรรมตามธรรมชาติได้ ซูเปอร์มาร์เก็ตควรกำหนดมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ให้สูงขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าสัตว์จากฟาร์มผู้ผลิตนั้นจะมีความเครียดต่ำ และมีการใช้ยาปฏิชีวนะเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

        และผู้บริโภคเองสามารถช่วยกันเรียกร้องต่อซูเปอร์มาร์เก็ตให้แสดงจุดยืนด้วยการประกาศคำมั่นว่าจะจำหน่ายเนื้อหมูที่มาจากฟาร์มที่เลี้ยงหมูอย่างมีสวัสดิภาพที่ดีเท่านั้นด้วยเช่นกัน
 

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม

www.worldanimalprotection.or.th
แหล่งข้อมูล: องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย

200 point

LINE it!