ฉบับที่ 153 โซล่าร์เซลล์.......เหมาะกับสังคมคนไทยจริงหรือ

เราอาจจะไม่ต้องเกริ่นนำให้ยืดยาวว่า ถึงเวลาแล้วที่ต้องประหยัดพลังงานและหาพลังงานทดแทนมาเพื่อสอดรับกับเรื่องวิกฤติพลังงาน  เพราะจากข้อมูลทางสถิติบอกว่า  นับแต่ประมาณปี 2543 เป็นต้นมา อัตราความสำเร็จในการค้นพบแหล่งน้ำมันใหม่ๆ ดิ่งลงอย่างสม่ำเสมอ และคาดว่าเมื่อถึงปี 2050 จะไม่มีการค้นพบแหล่งน้ำมันใหม่อีกต่อไปแล้ว   มาใช้พลังงานทางเลือกกันเถอะ ปัญหาไฟฟ้าดับในภาคใต้หรือปัญหาน้ำมันแพง เป็นเหตุผลเพียงพอสำหรับการหันมาเลือกใช้พลังงานทางเลือก ซึ่งเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยทั้งเราและโลกให้ดำรงอยู่แบบไม่ลำบากในภายภาคหน้านัก พลังงานทางเลือก หรือ พลังงานหมุนเวียน ซึ่งหมายถึงพลังงานที่เกิดขึ้นจากทรัพยากรรอบตัวที่ไม่มีวันหมด เช่น สายลม แสงแดด สาบน้ำ เศษอาหาร มูลสัตว์ ชานอ้อย แกลบ ฯลฯ จึงถูกนำเสนอขึ้นมาเป็นทางเลือกเพื่อทดแทนพลังงานกระแสหลักทุกวันนี้ ถ้าถามว่า ทำไมเราต้องหันมาพึ่งพาพลังงานหมุนเวียน คำตอบก็คือ เพราะต้นทุนของพลังงานหมุนเวียนมีลักษณะยิ่งทำยิ่งถูก   เพราะมีค่าใช้จ่ายหลักคือการลงทุนตอนต้น หลังจากนั้นวัตถุดิบล้วนแต่หาได้รอบตัวในราคาถูก หรือไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่นเมื่อติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าแล้ว นอกเหนือจากค่าตรวจสภาพ ซ่อมบำรุง ที่เหลือก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของสายลมจัดการต่อ   ส่วนพลังงานหมุนเวียนจากธรรมชาติที่มีเหลือเฟือและเหมาะกับบ้านเมืองเรามากที่สุดก็คือ พลังงานแสงอาทิตย์   พลังงานแสงอาทิตย์ หรือ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาเป็นการใช้พื้นที่หลังคาบ้าน อาคารธุรกิจ หรือโรงงาน ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งส่วนที่อยู่บนหลังคา ได้แก่ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำหน้าที่รับแสงอาทิตย์และเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรง ไฟฟ้าที่ได้จะเป็นกระแสตรง (Direct Current) ซึ่งจะถูกส่งมายังเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าหรือ Inverter ที่ติดตั้งอยู่ภายในบ้าน เพื่อเปลี่ยนกระแสไฟตรงให้เป็นกระแสสลับ (Alternate Current) ที่สามารถนำมาใช้งาน ได้เหมือนกับกระแสไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ตามปกติ ไฟฟ้าที่ผลิตได้และผ่าน Inverter แล้วจะสามารถขายให้แก่การไฟฟ้าได้ทั้งหมด โดยได้รับราคาตามมาตรการ FiT ที่ภาครัฐกำหนด คือ •          ขนาดเล็กสำหรับที่พักอาศัย ไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ ราคารับซื้อ 6.96บาทต่อหน่วย •          ขนาดกลาง มากกว่า 10 กิโลวัตต์ และไม่เกิน 250 กิโลวัตต์ ราคารับซื้อ 6.55 บาทต่อหน่วย •          ขนาดมากกว่า 250 กิโลวัตต์ และไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์ ราคารับซื้อ 6.16 บาทต่อหน่วย ข้อดีของการผลิตไฟฟ้า ณ ที่มีการใช้แบบนี้คือ จะช่วยลดการสูญเสียไฟฟ้าในระบบจำหน่ายได้ และเป็นการทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่มีความสะอาดไม่ก่อให้เกิดมลพิษ   ตัวอย่างการใช้พลังงานทดแทนในประเทศไทย ในปัจจุบันการใช้พลังงานทดแทนของไทยเพิ่มอย่างต่อเนื่อง เฉพาะที่ภาคอีสาน พบว่า มีศักยภาพสูง  ไม่ว่าจะเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ ลม น้ำ รวมทั้งการที่ชาวบ้านสามารถมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการพัฒนาพลังงาน ตัวอย่าง ที่ยโสธร มีการนำพลังงานลม ที่ได้จากกังหันลมมาช่วยลดต้นทุนการผลิต และสูบน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร จนการทำไร่ทำนาสามารถทำได้ทุกฤดูกาลไม่ต้องรอฟ้ารอฝน รวมทั้งที่สุรินทร์  นำน้ำเสียจากโรงงานขนมจีน หรือมูลสัตว์ มาผลิตแก๊สชีวภาพในชุมชน เป็นต้น     โซล่าร์เซลล์ช่วยเราประหยัดอย่างไร ข้อมูลการเปรียบเทียบให้เห็นการลงทุน+การคุ้มทุน+การประหยัดพลังงาน ฯลฯ ตาราง  GZTH-PV Price Guide for FIT Program 13-09-13 เครดิต คุณสุทัศนา กำเนิดทอง บ.เกร็นโซน(ประเทศไทย) จำกัด   SOLAR PV PRICE GUIDE FOR THAI FIT PROGRAM 13th September, 2013 ขนาดของระบบ พื้นที่ติดตั้ง(ตรม.) PERFORMANCE MULTIPLIER FIT Rate ( บาท ) กำลังการผลิตเฉลี่ยต่อปี(kwh) รายได้เฉลี่ยต่อปีจาก FIT (บาท) ค่าติดตั้ง(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จุดคุ้มทุน(ปี) 2 20 3.9 6.96 2,847 19,815 168,000 8.48 3 30 3.9 4,271 29,723 246,000 8.28 5 50 3.9 7,118 49,538 405,000 8.18 10 100 3.9 14,235 99,076 800,000 8.07 20 200 3.9 6.55 28,470 186,479 1,560,000 8.37 50 500 3.9 71,175 466,196 3,850,000 8.26 75 750 3.9 106,763 699,294 5,550,000 7.94 100 1000 3.9 142,350 932,393 7,000,000 7.51 150 1500 3.9 213,525 1,398,589 10,200,000 7.29 200 2000 3.9 284,700 1,864,785 13,200,000 7.08 250 2500 3.9 6.16 355,875 2,192,190 16,000,000 7.30 500 5000 3.9 711,750 4,384,380 30,000,000 6.84 1000 10000 3.9 1,423,500 8,768,760 55,000,000 6.27 สรุปจากตาราง .....จะพบว่า บ้านที่ติดตั้งระบบโซล่าร์ รู๊ฟ ในพื้นที่ขนาด  30 ตร.ม. ขนาด 3 กิโลวัตต์ เงินลงทุน 246,000 บาท ได้ไฟ 4,271 หน่วย/ปี ขายไฟฟ้าได้ประมาณ 29,723 บาท/ปี เพราะฉะนั้นคืนทุนใน 8.28 ปี   โปรแกรมการคำนวณอย่างง่ายสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ โปรแกรมการคำนวณอย่างง่ายสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ คือ โปรแกรมที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน  พัฒนาขึ้นสำหรับผู้สนใจเรื่องการลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ บ้านพักอาศัย, อาคารธุรกิจขนาดเล็ก และ อาคารธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่ หรือโรงงาน ขนาดตามที่ระบุไว้ข้างต้น ที่ขายไฟฟ้าได้ตามมาตรการ FiT ของภาครัฐ โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกตั้งต้นการคำนวณได้ทั้งจากพื้นที่ในการติดตั้งที่มีอยู่ หรือกำลังการติดตั้งที่ต้องการ และเลือกชนิดของแผงเซลล์และราคาระบบที่สามารถจัดซื้อได้ต่อ 1 กิโลวัตต์ และกดคำว่าคำนวณ ผลจากการคำนวณจะได้ทราบข้อมูลดังนี้ •          เงินลงทุนระบบเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งหมดที่ต้องจ่าย •          พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อปี •          จำนวนเงินที่ขายไฟฟ้าได้ต่อปี •          จำนวนปีที่คืนทุน เพื่อให้รู้ว่าท่านจะคุ้มทุนในกี่ปี สามารถดาวน์โหลดได้ที่http://www.ces.kmutt.ac.th/pvroof/index.php สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ โทร 02 223-0021 ต่อ 1246 คุณกุลวรีย์ บูรณสัจจะวราพร.   การรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา กระทรวงพลังงาน ออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซลาร์รูฟท็อป ในการประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 คณะรัฐมนตรี (ครม.)  ได้มีมติรับทราบมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2556 เห็นชอบให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Rooftop PV System) โดยมีปริมาณกำลังการผลิตติดตั้งของแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel) รวม 200  MWp จำแนกเป็น 100 MWp สำหรับอาคารประเภทบ้านอยู่อาศัย และอีก 100 MWp สำหรับอาคารประเภทธุรกิจและโรงงาน ทั้งนี้ ให้มีการเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าภายในปี 2556 ด้วยอัตราการรับซื้อแบบ Feed-in Tariff ระยะเวลาการสนับสนุน 25 ปี โดยมีช่วงระยะเวลาการยื่นคำขอขายไฟฟ้าตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2556 ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดทำการของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย (รวม 15 วันทำการ) ระหว่างเวลา 9.00 น. – 15.00 น. อนึ่ง ผู้ที่ประสงค์จะจำหน่ายไฟฟ้าประเภทอาคารบ้านอยู่อาศัยสามารถยื่นคำขอในแต่ละครั้งได้ไม่เกิน 10 คำขอ และประเภทอาคารธุรกิจ/โรงงานสามารถยื่นคำขอในแต่ละครั้งได้เพียง 1 คำขอ โดยการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะพิจารณาแบบคำขอและประกาศผลการตอบรับซื้อไฟฟ้าบน Website ของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป ข้อสังเกต ระเบียบการยื่นคำร้องมีรายละเอียดปรากฏที่เว็ปไซต์ของกระทรวงพลังงาน มีข้อสังเกตว่า ใบสมัครมีความซับซ้อน เข้าถึงยาก แม้คนที่จบทางด้านวิศวกรรมมายังใช้เวลานานในการกรอกข้อมูล นอกจากนี้หากผู้บริโภคทำเรื่องขออนุญาตด้วยตนเองจะยากและใช้เวลามากกว่าการขอผ่าน บริษัทตัวแทนจำหน่ายโซล่าร์เซลล์  เช่น การขอใบรับรอง รง.4 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น     ความจริง เรื่องขายไฟฟ้าของประชาชนกับการรับซื้อไฟฟ้าของภาครัฐ ดร.เดชรัต สุขกำเนิด นักเศรษฐศาสตร์ด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ตัวอย่างในต่างประเทศที่ทำแล้วประสบความสำเร็จ และได้ผลเป็นที่น่าพอใจอย่างเยอรมัน เดนมาร์กก็ทำปกติ คือใช้แผงของตัวเองเลยถ้าเหลือก็ขายได้แต่เน้นเอามาใช้ในครัวเรือนก่อน หรือบางทีเขาเรียกเป็นมิเตอร์ 2 ทาง คือขายไปกับเข้ามาแต่ว่าหักลบกันก่อนแล้วค่อยไปคิดเงินกัน ของบ้านเรานั้นมิเตอร์ 2 ตัวไม่ใช่มิเตอร์ 2 ทางที่เรียกมิเตอร์ 2 ตัวคือตัวหนึ่งขาย ตัวหนึ่งซื้อ ประเทศเพื่อนบ้านเราที่ทำที่ใกล้ที่สุดก็ญี่ปุ่น ส่วนประเทศอื่นไม่ค่อยเยอะนักประเทศเราก็ทำได้ดีแล้วแต่ว่าเสียดายที่มันมาติดเรื่องเวลา คือถ้าเราคิดไม่ออกว่าจะทำอย่างไรยังพอว่าแต่นี่คิดออกแล้วดันมาล็อคเรื่องเวลาซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าล็อคทำไม ล็อคแล้วมันกลายเป็นผลประโยชน์ของฝ่ายธุรกิจมากกว่า แต่เป็นผลประโยชน์ระยะสั้นนะ ผลระยะยาวจะขายใครได้อีก ลึกๆ แล้วอยากให้มันแน่นอนนะ เหมือนรถปีที่แล้ววุ่นกันพอสต๊อกไว้แล้วก็ค้างบาน ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้กันว่าสิ่งที่มันดูเหมือนช่วยเอาเข้าจริงมันอาจไม่ได้ช่วย   ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ เยอรมัน เดนมาร์ก เขาเอาไปทำต่อเนื่องมันก็เลยประสบความสำเร็จไปในระยะยาว แผง Solar cell ของเขาก็กลายเป็นธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ กรณีของไทยเหมือนทำอย่างเขา แต่เราไม่รู้รัฐบาลจะเปิดรอบไหน อย่างเราขายแผง Solar cell เองนั้นก็ไม่รู้เราจะไปลงทุนผลิตเองดีไหมในเมื่อมันยังไม่ชัวร์ เพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่ชัวร์เราก็รับมาจากต่างประเทศละกันอันไหนถูกกว่าหน่วยงานเราก็หากันเฉพาะหน้าไป เพราะฉะนั้นต่างประเทศที่เขาทำระยะยาวมันจึงประสบความสำเร็จในการสนับสนุน เริ่มตั้งแต่คนติดตั้งเยอะขึ้น คนลงทุนเยอะขึ้นจนกลายเป็นธุรกิจ Solar cell อย่างครบวงจรได้ มันต้องการความชัดเจนในระยะยาว ซึ่งตอนนี้ยังไม่มี อีกโมเดลหนึ่งคือ ผมคิดว่าประเทศไทยเราไม่มีเลย คือการลงทุนสนับสนุนสำหรับชุมชนหรือบ้านเรือนที่ใช้ในแนวของพลังงานอย่างยั่งยืน เรื่องการสร้างความยั่งยืนให้สิ่งแวดล้อมเราไม่มีเลย วิธีการคิดของรัฐบาลคือติดตรงไหนก็เอาไปขายเข้าระบบอย่างเดียวแต่ของต่างประเทศเขามีคนมาร่วมกันเป็นสหกรณ์ เป็นบริษัทก็ได้ ถ้าทำมาเป็นโครงการลักษณะแบบที่จะมีการประหยัดการใช้พลังงาน ซึ่งมันไม่ได้มีแต่ Solar cell อย่างเดียว ยังมีอื่นๆ อีกที่ทำได้ เช่นสิ่งปฏิกูลจากห้องน้ำ สมมติว่าเราสร้างบ้าน 20 หลังแล้วเราทำท่อที่สิ่งปฏิกูลมาทำไบโอแก็สได้ ไบโอแก็สก็จ่ายคืนกลับไปสู่การใช้ LPG อันนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล เพราะฉะนั้นในต่างประเทศการสนับสนุนเขาจะให้แต่ละที่คิดเองว่าจะทำอะไรได้บ้าง บางที่ก็ Solar cell อย่างเดียว บางที่ก็ Solar cell บวกกังหันลม บางที่ก็ Solar cell บวกไบโอแก็ส บางที่ก็ Solar cell บวกไบโอแมส อย่างเช่นกิ่งไม้ หมู่บ้านจัดสรรกิ่งไม้เยอะมาก เสร็จแล้วก็ไม่รู้ทำอย่างไรจริงแล้วเอามาผลิตกระแสไฟฟ้าได้ เพราะฉะนั้นการให้สนับสนุนในโครงการลักษณะแบบนี้มันจำเป็นที่จะต้องมี เพราะในที่สุดแล้วมันคือการลดการใช้ไฟฟ้าแต่ปัจจุบันการให้ความสนับสนุนของรัฐฯ นั้นให้ก็ต่อเมื่อมีการขายไฟฟ้า ซึ่งบางคนเขาไม่ได้ขายแต่ว่าเราทำเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าลงอันนี้มันก็เป็นการสนับสนุนของรัฐบาลไทย มันเหมือนกับขาเดียวไม่ได้ทำ 2 ขา คือใครขายก็ขาย ใครที่ใช้อยู่ก็ต้องใช้ให้มันน้อยลง   นโยบายของรัฐบาลที่เป็นรูปธรรมนอกจากเรื่องรับซื้อแล้วยังมีอะไรอีกเรื่องการส่งเสริมพลังงานโซล่าร์เซลล์ ไม่มีเลย ที่เหลือก็จะเป็นโครงการ มันไม่ได้เป็นกลไกนะโครงการมันเป็นกลไกที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ การรับซื้อที่มันเป็นกลไกมันก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะมันดันมาล็อคเรื่องเวลา เพราะฉะนั้นบ้านเรามันขาดกลไกจริงๆ เหมือนเราอุดหนุน LPG รัฐบาลออก LPG แต่คนทำไบโอแก็สเยอะเลย ชาวบ้านทำไบโอแก็สไม่ช่วยเขาเลย เขาทำไบโอแก็สแก้ปัญหาให้คุณไม่มีการอุดหนุนเลย คนทำไบโอแก็สก็ทำกันไปเรื่อยๆทั้งที่จริงการอุดหนุนไบโอแก็สนั้นง่ายมาก อุดหนุนผ่านวัสดุเลยถ้าคุณซื้ออันนี้เพื่อเอาไปทำไบโอแก็สคุณได้ส่วนลด ก็เหมือนกับรถคันแรกไปซื้อเสร็จคุณก็ไปขอส่วนลดใช่ไหม แต่นี่ไม่ได้ลดเป็นแสน ลดเป็นหลักพันหลักร้อยเองแล้วคุณก็ขึ้นบัญชีคนซื้อ LPGคุณได้ ใครซื้อไฟต่ำกว่าเท่านี้ก็ไปขออัตราลดLPGคุณทำได้เลย ชาวบ้านที่ทำไบโอแก็สจำนวนก็น้อยกว่า ความตั้งใจก็เยอะกว่า ประโยชน์ก็เยอะกว่า คุณก็ไม่ช่วย ผมคิดว่ารัฐบาลมองอะไรที่มันแบบผิวเผิน   สาเหตุที่รัฐบาลไม่ส่งเสริมอย่างจริงจัง เขาเน้นเป้า คือหมายถึงว่าอยากให้ได้ Solar cell กี่เมกะวัต คิดหาวิธีที่มันง่ายที่สุด เขียนนโยบายมาว่าจะต้องได้เท่านี้ สมมติว่าเขาได้ในระยะเวลาที่เขากำหนด เขาก็คิดว่ามันจบเลยต่อจากนี้ไม่ต้องยุ่งอีกต่อไป วิธีคิดเขาเป็นแบบนี้ แต่เขาไม่ได้มองว่าในความเป็นจริงคนค่อยเรียนรู้มันจะเกิดการพัฒนาต่อเนื่อง เขาไม่ได้มองเรื่องอนุรักษ์พลังงาน จริงๆผมว่าเขาไม่เคยมองเรื่องคนเลยมากกว่า คือทุกเรื่องสุดท้ายเราต้องการคนที่เปลี่ยนไป เขามองแค่การลงทุน ผมนี่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยถ้าผมคิดว่าเงิน2แสนมันคุ้มค่า ผมก็โทรสั่งมาติด จบ ผมไม่ได้เปลี่ยนอะไร เขาสนใจแค่ได้ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ อันนี้ทำให้เขาได้ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ง่ายที่สุดก็จบแล้วสำหรับเขา   ทางออกสำหรับคนที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงาน ทางออกสำหรับคนที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงาน แต่ยังไม่ต้องการขายไฟฟ้าให้แก่ภาครัฐ ทำได้ โดยการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์บางจุดของบ้าน  เช่น ทดแทนไฟฟ้าแสงสว่างในครัวเรือน หรือติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์บริเวณเครื่องสูบน้ำ เป็นต้น   เยอรมัน อังกฤษ เดนมาร์ก และจีน เป็นประเทศที่มีนโยบายพลังงานหมุนเวียนที่มีความน่าสนใจ โดยประเทศเยอรมันมีความก้าวหน้าการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนมากที่สุดในโลก ส่วนประเทศอังกฤษที่เดิมมีพื้นฐานอุตสาหกรรมหนักมีการใช้พลังงานกระแสหลัก เช่น ถ่านหิน น้ำมันเป็นหลักเป็นประเทศแรกในยุโรปที่ประกาศใช้นโยบาย RPS  ประเทศเดนมาร์ก ที่มีเป้าหมายการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าเป็นเจ้าของการผลิตไฟฟ้าในรูปแบบสหกรณ์    และประเทศจีนที่กำลังการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนมากที่สุด ปัจจุบันเดนมาร์กมีโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าและระบบทำความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ประมาณ 30,000 แห่ง โดยมีเครื่องมือประมาณ 35,000 เครื่องสำหรับใช้ในระบบทำความร้อน และที่เกาะ Aeroe   ในเดนมาร์กเป็นที่ตั้งของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ครอบคลุมพื้นที่ 19,000 ตรม. โดยพลังงานที่ได้ใช้สำหรับผลิตระบบความร้อนภายในเกาะพลังงานของระบบความร้อน 1 ใน 3 ของที่ใช้ในเดนมาร์กได้มาจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยสามารถกักเก็บพลังงานที่ผลิตได้สำรองไว้ใช้ในฤดูใบไม้ร่วง และสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้   7,500 MWh โดยมีการลงทุนเพื่อผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ไปแล้วจำนวน 49 ล้านโครนเดนมาร์ก ซึ่งเงินจำนวน19 ล้านโครนเดนมาร์กจากจำนวนนี้มาจากการสนับสนุนของสหภาพยุโรปลำดับ

สำหรับสมาชิก >
ฉลาดซื้อ เก็บแต้มแลกสินค้า300 Point

ฉบับที่ 151 สมาร์ทโฟน 2013

ฉลาดซื้อฉบับนี้ขอนำเสนอผลการทดสอบเปรียบเทียบสมาร์ทโฟน ที่เราเลือกมา 25 รุ่น จากที่องค์กรทดสอบระหว่างประเทศ ICRT หรือ International Consumer Research & Testing เขาทำไว้ในปีนี้ (รวมตั้งแต่ มกราคมถึงกันยายน) สนนราคาก็มีตั้งแต่ 6,000 บาท ถึง 22,900 บาท ต้องบอกไว้ก่อนว่ารุ่นที่ได้คะแนนรวมระดับ 4.5 ดาวนั้นราคาไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท แต่ถ้าคุณไม่ต้องการลงทุนมากขนาดนั้น ก็ยังมีรุ่นอื่นๆ ที่ได้คะแนนรวม 4 ดาวเอาไว้ให้คุณได้เลือกเช่นกัน  ใครชอบแบบไหน เป็นสาวกแบรนด์ใด หรือเน้นการใช้งานอะไรเป็นพิเศษ เชิญติดตามผลคะแนนในแต่ละด้านได้ในหน้าถัดไป หมายเหตุ: สำหรับใครที่รอผลทดสอบ iPhone 5S และ 5C คงต้องรอรอบหน้า เพราะเขาเพิ่งจะเปิดตัวกันไปเมื่อต้นเดือน แต่ iPhone 5 นั้นทีมทดสอบนี้เขาได้ทำไปแล้วเมื่อปลายปี 2555 และให้คะแนนไป 4.5 ดาว                    

สำหรับสมาชิก >
ฉลาดซื้อ เก็บแต้มแลกสินค้า300 Point

ฉบับที่ 150 ผู้พิทักษ์สมาร์ทโฟน

อุปกรณ์ฉลาดๆ ทั้งหลายกำลังตกเป็นเป้าหมายของการถูกล้วงข้อมูลกันมากขึ้น ในปี 2012 หน่วยงาน National Computer Network Emergency Response Technical Team and Coordination Center เขาพบมัลแวร์ในอุปกรณ์พกพาที่ใช้เข้าอินเตอร์เน็ทมากกว่า 160,000 ตัว (เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านั้นถึง 25 เท่า) และที่สำคัญ ร้อยละ 80 ของเชื้อชั่วเหล่านี้ถูกสร้างมาเพื่อโจมตีสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราดาวน์โหลดแอพลิเคชั่นต่างๆ มาใช้นั่นเอง ฉลาดซื้อฉบับนี้จึงขอนำเสนอผลทดสอบโปรแกรมต้านไวรัสสำหรับสมาร์ทโฟนที่ใช้แอนดรอยด์ ที่องค์กรทดสอบระหว่างประเทศ ICRT ทำเพิ่งเสร็จหมาดๆ มาฝากสมาชิกกัน งานนี้เขาทดสอบทั้งหมด 16 โปรแกรม ส่วนใหญ่ได้คะแนนรวมในระดับ 4 ดาว แต่จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของคะแนนการป้องกันมัลแวร์ การป้องกันขโมย ความสะดวกในการใช้งาน และการไม่ทำให้เครื่องช้า ทั้งนี้มีอยู่หลายโปรแกรมเหมือนกันที่ทำงานได้ไม่เข้าตากรรมการเลย   Bitdefender 4 ป้องกันมัลแวร์                            4 ป้องกันขโมย                              4 ใช้ง่าย                                       4 ไม่เปลืองหน่วยความจำ                     4 โหลดฟรี ที่  https://play.google.com/store     AVG 4 ป้องกันมัลแวร์                            4 ป้องกันขโมย                              3 ใช้ง่าย                                       5 ไม่เปลืองหน่วยความจำ                     4 โหลดฟรี ที่  https://play.google.com/store     Trustgo 4 ป้องกันมัลแวร์                            4 ป้องกันขโมย                              3 ใช้ง่าย                                       4 ไม่เปลืองหน่วยความจำ                     4 โหลดฟรี ที่  https://play.google.com/store   Lookout 4 ป้องกันมัลแวร์                            3 ป้องกันขโมย                              5 ใช้ง่าย                                       4 ไม่เปลืองหน่วยความจำ                     4 โหลดฟรี ที่ https://market.android.com/details?id=com.lookout     McAfee 4 ป้องกันมัลแวร์                            3 ป้องกันขโมย                              5 ใช้ง่าย                                       5 ไม่เปลืองหน่วยความจำ                     3 โหลดฟรี ที่  https://play.google.com/store     Eset 4 ป้องกันมัลแวร์                            3 ป้องกันขโมย                              4 ใช้ง่าย                                       5 ไม่เปลืองหน่วยความจำ                     5 โหลดฟรี ที่  https://play.google.com/store     Avast 4 ป้องกันมัลแวร์                            3 ป้องกันขโมย                              4 ใช้ง่าย                                       5 ไม่เปลืองหน่วยความจำ                     4 โหลดฟรี ที่  https://play.google.com/store     Norton 4 ป้องกันมัลแวร์                            3 ป้องกันขโมย                              4 ใช้ง่าย                                       4 ไม่เปลืองหน่วยความจำ                     4 โหลดฟรี ที่  https://play.google.com/store       TrendMicro 4 ป้องกันมัลแวร์                            3 ป้องกันขโมย                              4 ใช้ง่าย                                       4 ไม่เปลืองหน่วยความจำ                     3 โหลดฟรี ที่  https://play.google.com/store     Kaspersky 4 ป้องกันมัลแวร์                            3 ป้องกันขโมย                              3 ใช้ง่าย                                       5 ไม่เปลืองหน่วยความจำ                     5 โหลดฟรี ที่  https://play.google.com/store       Dr Web 3 ป้องกันมัลแวร์                            3 ป้องกันขโมย                              4 ใช้ง่าย                                       4 ไม่เปลืองหน่วยความจำ                     5 โหลดฟรี ที่  https://play.google.com/store         Gdata 2 ป้องกันมัลแวร์                            2 ป้องกันขโมย                              4 ใช้ง่าย                                       4 ไม่เปลืองหน่วยความจำ                     4 โหลดฟรี ที่  https://play.google.com/store       Zoner 2 ป้องกันมัลแวร์                            2 ป้องกันขโมย                              1 ใช้ง่าย                                       4 ไม่เปลืองหน่วยความจำ                     5 โหลดฟรี ที่  https://play.google.com/store         Avira 1 ป้องกันมัลแวร์                            1 ป้องกันขโมย                              4 ใช้ง่าย                                       3 ไม่เปลืองหน่วยความจำ                     5 โหลดฟรี ที่  https://play.google.com/store       My Mobile Security 1 ป้องกันมัลแวร์                            1 ป้องกันขโมย                              2 ใช้ง่าย                                       4 ไม่เปลืองหน่วยความจำ                     5 โหลดฟรี ที่  https://play.google.com/store       NQ 1 ป้องกันมัลแวร์                            1 ป้องกันขโมย                              3 ใช้ง่าย                                       4 ไม่เปลืองหน่วยความจำ                     4 โหลดฟรี ที่  https://play.google.com/store

สำหรับสมาชิก >
ฉลาดซื้อ เก็บแต้มแลกสินค้า300 Point

ฉบับที่ 148 Action Camera สำหรับคนไม่อยากใช้มือถือ

ฉลาดซื้อเล่มนี้ขอนำเสนอผลทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกกันสั้นๆว่า Action Cam หรือกล้องวิดีโอสำหรับคนมือไม่ว่าง -- เพราะอยู่ระหว่างการขับขี่จักรยาน หรือเล่นกีฬาผาดโผนอยู่ เป็นต้น กล้องวิดีโอที่ว่านี้กำลังได้รับความนิยมในยุโรป องค์กรทดสอบระหว่างประเทศ ICRT จึงเก็บตัวอย่างยี่ห้อที่ขายดีในยุโรปมาทำการทดสอบเปรียบเทียบคุณภาพให้ดูกัน ชื่อก็บอกเป็นนัยแล้วว่าเป็นกล้องที่เน้นแอคชั่นเป็นหลัก เราจึงพบว่าคุณภาพของภาพเคลื่อนไหวและภาพถ่ายของกล้องวิดีโอตัวจิ๋วเหล่านี้อยู่ในระดับพอใช้ แต่คุณภาพเสียงที่บันทึกได้ยังไม่ค่อยดีนัก แต่ใครสนใจจะซื้อหามาทดลองใช้ให้อินเทรนด์ก็ไม่ว่ากัน ติดตามประสิทธิภาพโดยรวมของกล้องทั้ง 14 รุ่น คะแนนเรื่องการใช้งาน ความทนทาน ความสะดวกในการพกพา และความอึดของแบตเตอรี่ได้ในหน้าถัดไป   Drift Innovation HD Ghost    3.5 ราคา 12,370 บาท ภาพเคลื่อนไหว               2 เสียง                             0.5 ภาพถ่าย                        3.5 การใช้งาน                      3 การพกพา                      5 ความทนทาน                  5 แบตเตอรี่                      5 Wi-Fi                             / ความละเอียดสูงสุด          11 ล้านพิกเซล น้ำหนัก*                        170 กรัม ระยะเวลาบันทึกภาพ**    18 นาที *รวมแบตเตอรี่ หน่วยความจำ และสายคล้องมือ **เมื่อบันทึกด้วยความละเอียดสูงสุด ลงบนหน่วยความจำขนาด 2 GB     Hero 3 White Edition        3.5 ราคา 6,200 บาท ภาพเคลื่อนไหว                           2.5 เสียง                                         0.5 ภาพถ่าย                                    2.5 การใช้งาน                                  2.5 การพกพา                                  5 ความทนทาน                              5 แบตเตอรี่                                  4 Wi-Fi                                         / ความละเอียดสูงสุด                      5 ล้านพิกเซล น้ำหนัก                                      70 กรัม ระยะเวลาบันทึกภาพ                   18 นาที     Sony HDR-AS15           3.5 ราคา  11,540 บาท ภาพเคลื่อนไหว                           3 เสียง                                         1 ภาพถ่าย                                    2 การใช้งาน                                  2 การพกพา                                  5 ความทนทาน                              5 แบตเตอรี่                                  4 Wi-Fi                                         / ความละเอียดสูงสุด                      2 ล้านพิกเซล น้ำหนัก                                      85 กรัม ระยะเวลาบันทึกภาพ                   15 นาที     goPro Hero3 Black Edition      3.5 ราคา 16,500 บาท ภาพเคลื่อนไหว                           3 เสียง                                         0.5 ภาพถ่าย                                    2.5 การใช้งาน                                  2.5 การพกพา                                  5 ความทนทาน                              5 แบตเตอรี่                                  2.5 Wi-Fi                                         / ความละเอียดสูงสุด                      12 ล้านพิกเซล น้ำหนัก                                      75 กรัม ระยะเวลาบันทึกภาพ                   9 นาที     goPro Hero3 Silver Edition        3.5 ราคา 13,500 บาท ภาพเคลื่อนไหว                           2.5 เสียง                                         0.5 ภาพถ่าย                                    2.5 การใช้งาน                                  2.5 การพกพา                                  5 ความทนทาน                              5 แบตเตอรี่                                  3.5 ความละเอียดสูงสุด                      7.5 ล้านพิกเซล Wi-Fi                                         / น้ำหนัก                                      75 กรัม ระยะเวลาบันทึกภาพ                   14 นาที     JVC GC-XA1 ADIXXION          3.5 ราคา 6,440 บาท ภาพเคลื่อนไหว                           2.5 เสียง                                         0.5 ภาพถ่าย                                    2 การใช้งาน                                  3 การพกพา                                  5 ความทนทาน                              5 แบตเตอรี่                                  2 Wi-Fi                                         / ความละเอียดสูงสุด                      5 ล้านพิกเซล น้ำหนัก                                      125 กรัม ระยะเวลาบันทึกภาพ                   18 นาที     Polaroid XS100             3.5 ราคา 4,960 บาท ภาพเคลื่อนไหว                           2 เสียง                                         1 ภาพถ่าย                                    2.5 การใช้งาน                                  2 การพกพา                                  5 ความทนทาน                              5 แบตเตอรี่                                  4.5 Wi-Fi                                         x ความละเอียดสูงสุด                      16 ล้านพิกเซล น้ำหนัก                                      125 กรัม ระยะเวลาบันทึกภาพ                   35 นาที     Contour ROAM2             3.5 ราคา  6,200 บาท ภาพเคลื่อนไหว                           2 เสียง                                         0.5 ภาพถ่าย                                    2.5 การใช้งาน                                  2.5 การพกพา                                  5 ความทนทาน                              5 แบตเตอรี่                                  5 Wi-Fi                                         x ความละเอียดสูงสุด                      5 ล้านพิกเซล น้ำหนัก                                      145 กรัม ระยะเวลาบันทึกภาพ                   26 นาที     Panasonic HX-A100                 3.5 ราคา 8,370 บาท ภาพเคลื่อนไหว                           3 เสียง                                         1.5 ภาพถ่าย                                    2 การใช้งาน                                  3.5 การพกพา                                  2.5 ความทนทาน                              5 แบตเตอรี่                                  3 Wi-Fi                                         / ความละเอียดสูงสุด                      5.3 ล้านพิกเซล น้ำหนัก                                      232 กรัม ระยะเวลาบันทึกภาพ                   10 นาที     Liquid Image Model 727 the EGO           3 ราคา 5,580 บาท ภาพเคลื่อนไหว                           2 เสียง                                         0.5 ภาพถ่าย                                    2.5 การใช้งาน                                  2 การพกพา                                  5 ความทนทาน                              5 แบตเตอรี่                                  3 Wi-Fi                                         / ความละเอียดสูงสุด                      12 ล้านพิกเซล น้ำหนัก                                      70 กรัม ระยะเวลาบันทึกภาพ                   23 นาที     goGoal FUN                   3 ราคา     8,000 บาท ภาพเคลื่อนไหว                           2 เสียง                                         0.5 ภาพถ่าย                                    2.5 การใช้งาน                                  3.5 การพกพา                                  5 ความทนทาน                              3 แบตเตอรี่                                  3.5 Wi-Fi                                         x ความละเอียดสูงสุด                      8 ล้านพิกเซล น้ำหนัก                                      150 กรัม ระยะเวลาบันทึกภาพ                   18 นาที     Midland XTC300VP4         3 ราคา 6,036 บาท ภาพเคลื่อนไหว                           2 เสียง                                         0.5 ภาพถ่าย                                    - การใช้งาน                                  2 การพกพา                                  3 ความทนทาน                              5 แบตเตอรี่                                  5 Wi-Fi                                         x ความละเอียดสูงสุด                      - น้ำหนัก                                      115 กรัม ระยะเวลาบันทึกภาพ                   30 นาที     Contour 2                     3 ราคา 15,500 บาท ภาพเคลื่อนไหว                           2.5 เสียง                                         0.5 ภาพถ่าย                                    2.5 การใช้งาน                                  3 การพกพา                                  2 ความทนทาน                              5 แบตเตอรี่                                  2 Wi-Fi                                         / ความละเอียดสูงสุด                      5 ล้านพิกเซล น้ำหนัก                                      155 กรัม ระยะเวลาบันทึกภาพ                   20 นาที     ATC Chameleon           3 ราคา 4,650 บาท ภาพเคลื่อนไหว                           1.5 เสียง                                         1.5 ภาพถ่าย                                    - การใช้งาน                                  1.5 การพกพา                                  4 ความทนทาน                              5 แบตเตอรี่                                  3.5 Wi-Fi                                         x ความละเอียดสูงสุด                      2 ล้านพิกเซล น้ำหนัก                                      120 กรัม ระยะเวลาบันทึกภาพ                   43 นาที    

สำหรับสมาชิก >
ฉลาดซื้อ เก็บแต้มแลกสินค้า300 Point

ฉบับที่ 146 ไวรัสสแกน 2013

  เรามีนัดอัพเดทกันปีละครั้งสำหรับโปรแกรมรักษาความปลอดภัยสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ รอบนี้ องค์กรทดสอบระหว่างประเทศ ICRT (International Consumer Research & Testing) ได้ทดสอบโปรแกรม 22 โปรแกรม แยกเป็นโปรแกรมแบบที่ต้องซื้อ 13 โปรแกรม และแบบที่ให้ดาวน์โหลดมาใช้ฟรี 9 โปรแกรม ผลทดสอบช่วยยืนยันอีกครั้งว่าผู้ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตยังต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่ง เพราะยังไม่มีโปรแกรมใดที่สามารถคุ้มกันความปลอดภัยให้กับเครื่องของคุณได้เต็มร้อย  แม้โปรแกรมที่ได้คะแนนสูงสุดก็ยังไม่ได้ถึง 5 ดาว แต่อย่างน้อย คะแนนด้านต่างๆ ของแต่ละโปรแกรมน่าจะช่วยให้สมาชิกฉลาดซื้อสามารถตัดสินใจซื้อ หรือดาวน์โหลดโปรแกรมต้านไวรัสได้อย่างมั่นใจขึ้น                                                                                             หมายเหตุ ราคาที่แจ้งเป็นราคาโดยประมาณที่ได้จากการหาข้อมูลทางเว็บไซต์ในช่วงต้นเดือนเมษายน 2556  กรุณาตรวจสอบกับผู้ขายอีกครั้งก่อนตัดสินใจ   โปรแกรมฟรี                                                                                  

สำหรับสมาชิก >
ฉลาดซื้อ เก็บแต้มแลกสินค้า300 Point

ฉบับที่ 144 กล้องดิจิตัล

  โทรศัพท์อาจกลายเป็นอุปกรณ์หลักในการถ่ายภาพของหลายๆ คนไปแล้ว แต่เชื่อว่าสมาชิกหลายท่านยังสนใจจะมีอุปกรณ์เฉพาะทางเอาไว้บันทึกช่วงเวลาพิเศษอยู่  ฉลาดซื้อ จึงขอนำเสนอผลทดสอบกล้องดิจิตัลทั้งรุ่นเบสิกและรุ่นไฮเอนด์มาให้ได้เลือกกัน ด้วยเนื้อที่จำกัดจึงขอเสนอเฉพาะรุ่นที่ได้คะแนนรวมตั้งแต่ 3 ดาวขึ้นไปและราคาไม่เกิน 30,000 บาทเท่านั้น (มีเพียงหนึ่งรุ่นที่เกินไปนิดหน่อย) เกณฑ์การให้คะแนนขององค์กรทดสอบระหว่างประเทศ International Consumer Research & Testing  มีดังนี้ >> ภาพนิ่ง  ร้อยละ 40  /  การใช้งาน ร้อยละ 30  /  ภาพเคลื่อนไหว  ร้อยละ 10  /  แฟลช  ร้อยละ 10  / จอภาพ ร้อยละ 10   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- หมายเหตุ: ราคาที่แจ้งเป็นราคาโดยประมาณ ที่สำรวจจากเว็บไซต์ ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   กล้องไฮเอนด์   Nikon 1 J2 Kit + 1 NIKKOR 11–27,5  คะแนนรวม 4 ราคา 19,900 บาท ภาพนิ่ง                           4.5 การใช้งาน                      4 ภาพเคลื่อนไหว              3.5 แฟลช                            3.5 จอภาพ                          3 เซ็นเซอร์/ขนาด             CMOS  1/1.6 ระยะเลนส์                     29.7 - 74.3 มาโคร                           0.3 มิลลิเมตร ระยะซูม                        2.5 เท่า จอภาพ                          62 x 41 มิลลิเมตร โปรแกรมถ่ายภาพ          5 ความละเอียดภาพ           10 ล้านพิกเซล ขนาดกล้อง                    11.5 x 6.5 x 7 เซนติเมตร น้ำหนัก                          388 กรัม   Nikon D3200 Kit + AF-S G 18-55mm VR คะแนนรวม 4 ราคา 23,900 บาท ภาพนิ่ง                          4.5 การใช้งาน                      3.5 ภาพเคลื่อนไหว               3 แฟลช                            3.5 จอภาพ                          4 เซ็นเซอร์/ขนาด            CMOS  1/0.9 ระยะเลนส์                     27 – 82.5 มาโคร                           0.28 มิลลิเมตร ระยะซูม                          3 เท่า จอภาพ                          60 x 40 มิลลิเมตร โปรแกรมถ่ายภาพ          6 ความละเอียดภาพ          24 ล้านพิกเซล ขนาดกล้อง                   12.5 x 10 x 15.5 เซนติเมตร น้ำหนัก                          811 กรัม   Samsung NX210 Kit + 18-55mm III OIS คะแนนรวม 4 ราคา 24,900 บาท ภาพนิ่ง                          4.5 การใช้งาน                      3.5 ภาพเคลื่อนไหว               3 แฟลช                            4 จอภาพ                          3.5 เซ็นเซอร์/ขนาด              CMOS  1/0.9 ระยะเลนส์                     27.7 - 84.7 มาโคร                           0.28 มิลลิเมตร ระยะซูม                         3 เท่า จอภาพ                          61 x 41 มิลลิเมตร โปรแกรมถ่ายภาพ          13 ความละเอียดภาพ           20 ล้านพิกเซล ขนาดกล้อง                    12.5 x 8.5 x 11.5 เซนติเมตร น้ำหนัก                          536 กรัม     Canon EOS 650D Kit + Canon EF-S 18-55mm IS II  คะแนนรวม 4 ราคา 29,900 บาท ภาพนิ่ง                          4 การใช้งาน                      4.5 ภาพเคลื่อนไหว               3.5 แฟลช                            3.5 จอภาพ                          3.5 เซ็นเซอร์/ขนาด              CMOS  1/0.95 ระยะเลนส์                     28.8 - 88 มาโคร                           0.25 มิลลิเมตร ระยะซูม                         3 เท่า จอภาพ                          64 x 42 มิลลิเมตร โปรแกรมถ่ายภาพ          7 ความละเอียดภาพ           18 ล้านพิกเซล ขนาดกล้อง                    13.5 x 10.5 x 14.5 เซนติเมตร น้ำหนัก                          834 กรัม     Olympus Pen Lite E-PL5 Kit + 14-42 mm II R MSC คะแนนรวม 4 ราคา 30,990 บาท ภาพนิ่ง                          4 การใช้งาน                      4 ภาพเคลื่อนไหว               3 แฟลช                            3.5 จอภาพ                          3   เซ็นเซอร์/ขนาด              CMOS 1/1.17 ระยะเลนส์                     28 - 84 มาโคร                           0.25 มิลลิเมตร ระยะซูม                         3 เท่า จอภาพ                          65 x 37 มิลลิเมตร โปรแกรมถ่ายภาพ          30 ความละเอียดภาพ           16 ล้านพิกเซล ขนาดกล้อง                    12.5 x 8.5 x 10 เซนติเมตร น้ำหนัก                          500 กรัม     Samsung EX2F  คะแนนรวม 4 ราคา 15,990 บาท ภาพนิ่ง                          4.5 การใช้งาน                      3.5 ภาพเคลื่อนไหว               3.5 แฟลช                            4.5 จอภาพ                          3.5 เซ็นเซอร์/ขนาด             CMOS 1/1.7 ระยะเลนส์                     24 - 80 มาโคร                           0.01 มิลลิเมตร ระยะซูม                        3.3 เท่า จอภาพ                          61 x 46 มิลลิเมตร โปรแกรมถ่ายภาพ          8 ความละเอียดภาพ           12 ล้านพิกเซล ขนาดกล้อง                    12 x 6.5 x 5.5 เซนติเมตร น้ำหนัก                          338 กรัม     Panasonic Lumix DMC-LX7  คะแนนรวม 4 ราคา 11,700 บาท ภาพนิ่ง                          4 การใช้งาน                      3.5 ภาพเคลื่อนไหว               4 แฟลช                            3.5 จอภาพ                          4 เซ็นเซอร์/ขนาด             CMOS  1/1.7 ระยะเลนส์                     24 - 93 มาโคร                           0.01 มิลลิเมตร ระยะซูม                         3.8 เท่า จอภาพ                          62 x 41 มิลลิเมตร โปรแกรมถ่ายภาพ          13 ความละเอียดภาพ           10 ล้านพิกเซล ขนาดกล้อง                    12 x 7 x 5.5 เซนติเมตร น้ำหนัก                          317 กรัม     Nikon Coolpix P7700  คะแนนรวม 4 ราคา 17,200 บาท ภาพนิ่ง                          4 การใช้งาน                      3.5 ภาพเคลื่อนไหว               3.5 แฟลช                            3.5 จอภาพ                          4 เซ็นเซอร์/ขนาด              CMOS 1/1.7 ระยะเลนส์                     28 - 200 มาโคร                           0.02 มิลลิเมตร ระยะซูม                         7 เท่า จอภาพ                          60 x 45 มิลลิเมตร โปรแกรมถ่ายภาพ          26 ความละเอียดภาพ           12 ล้านพิกเซล ขนาดกล้อง                    13 x 8 x 5.5 เซนติเมตร น้ำหนัก                          429 กรัม   Canon PowerShot G15  คะแนนรวม 4 ราคา 19,900 บาท ภาพนิ่ง                          4 การใช้งาน                      3.5 ภาพเคลื่อนไหว               4 แฟลช                            3.5 จอภาพ                          4 เซ็นเซอร์/ขนาด              CMOS 1/1.7 ระยะเลนส์                     28 - 140 มาโคร                           0.01 มิลลิเมตร ระยะซูม                         5 เท่า จอภาพ                          60 x 45 มิลลิเมตร โปรแกรมถ่ายภาพ          14 ความละเอียดภาพ           12 ล้านพิกเซล ขนาดกล้อง                    11 x 8 x 4.5 เซนติเมตร น้ำหนัก                          380 กรัม     Canon PowerShot S110  คะแนนรวม 3.5 ราคา 11,500 บาท ภาพนิ่ง                          3.5 การใช้งาน                      3.5 ภาพเคลื่อนไหว               3.5 แฟลช                            3.5 จอภาพ                          3.5   เซ็นเซอร์/ขนาด              CMOS 1/1.7 ระยะเลนส์                     24 - 120 มาโคร                           0.03 มิลลิเมตร ระยะซูม                          5 เท่า จอภาพ                          60 x 45 มิลลิเมตร โปรแกรมถ่ายภาพ          14 ความละเอียดภาพ           12 ล้านพิกเซล ขนาดกล้อง                    10 x 6.5 x 3 เซนติเมตร น้ำหนัก                          200 กรัม     Canon PowerShot SX50 HS  คะแนนรวม 3.5 ราคา 13,900 บาท ภาพนิ่ง                          3.5 การใช้งาน                      4 ภาพเคลื่อนไหว               3.5 แฟลช                            3.5 จอภาพ                          3.5 เซ็นเซอร์/ขนาด              CMOS 1/1.7 ระยะเลนส์                     24 - 1200 มาโคร                           0 มิลลิเมตร ระยะซูม                          50 เท่า จอภาพ                          56 x 43 มิลลิเมตร โปรแกรมถ่ายภาพ          12 ความละเอียดภาพ           12 ล้านพิกเซล ขนาดกล้อง                    12.5 x 9.5 x 11.5 เซนติเมตร น้ำหนัก                          634 กรัม     Samsung NX1000 Kit + 20-50mm II ED คะแนนรวม 3.5 ราคา 21,990 บาท ภาพนิ่ง                          3.5 การใช้งาน                      3.5 ภาพเคลื่อนไหว               2.5 แฟลช                            4 จอภาพ                          3.5 เซ็นเซอร์/ขนาด              CMOS 1/0.9 ระยะเลนส์                     30.8 - 77 มาโคร                           0.28 มิลลิเมตร ระยะซูม                          2.5 เท่า จอภาพ                          60 x 39 มิลลิเมตร โปรแกรมถ่ายภาพ          13 ความละเอียดภาพ           20 ล้านพิกเซล ขนาดกล้อง                    12 x 8.5 x 9 เซนติเมตร น้ำหนัก                          442 กรัม     Sony alpha 37K Kit + 18-55mm DT SAM SAL1855  คะแนนรวม 3.5 ราคา 18,990 บาท ภาพนิ่ง                           3 การใช้งาน                      4 ภาพเคลื่อนไหว               4 แฟลช                            3.5 จอภาพ                          2.5 เซ็นเซอร์/ขนาด              CMOS 1/0.9 ระยะเลนส์                     27 – 82.5 มาโคร                           0.25 มิลลิเมตร ระยะซูม                         3 เท่า จอภาพ                          54 x 36 มิลลิเมตร โปรแกรมถ่ายภาพ          8 ความละเอียดภาพ           16 ล้านพิกเซล ขนาดกล้อง                    13 x 9.5 x 15.5 เซนติเมตร น้ำหนัก                          760 กรัม กล้องเบสิก   Olympus SP-820UZ คะแนนรวม 4 ราคา 10,990 บาท ภาพนิ่ง                          4.5 การใช้งาน                      3.5 ภาพเคลื่อนไหว               3.5 แฟลช                            3.5 จอภาพ                          3   เซ็นเซอร์/ขนาด            CMOS 1/ 2.3 ระยะเลนส์                     22.4 – 896 มาโคร                           0.01 มิลลิเมตร ระยะซูม                         40 เท่า จอภาพ                          60 x 45 มิลลิเมตร โปรแกรมถ่ายภาพ          28 ความละเอียดภาพ           14 ล้านพิกเซล ขนาดกล้อง                    12 x 8 x 10.5 เซนติเมตร น้ำหนัก                          527 กรัม     Nikon Coolpix S800c  คะแนนรวม 4 ราคา 11,000 บาท ภาพนิ่ง                          4.5 การใช้งาน                      3 ภาพเคลื่อนไหว               4 แฟลช                            3.5 จอภาพ                          3 เซ็นเซอร์/ขนาด              CMOS 1/ 2.3 ระยะเลนส์                     25 – 250 มาโคร                           0.1 มิลลิเมตร ระยะซูม                         10 เท่า จอภาพ                          77 x 43 มิลลิเมตร โปรแกรมถ่ายภาพ          21 ความละเอียดภาพ           16 ล้านพิกเซล ขนาดกล้อง                    11.5 x 6.5 x 3 เซนติเมตร น้ำหนัก                          184 กรัม     Panasonic Lumix DMC-SZ5 คะแนนรวม 3.5 ราคา 3,900 บาท ภาพนิ่ง                           4 การใช้งาน                      3.5 ภาพเคลื่อนไหว               3.5 แฟลช                            4 จอภาพ                          2.5 เซ็นเซอร์/ขนาด             CCD 1/ 2.33 ระยะเลนส์                     25 – 250 มาโคร                           0.05 มิลลิเมตร ระยะซูม                        10 เท่า จอภาพ                          60 x 45 มิลลิเมตร โปรแกรมถ่ายภาพ          14 ความละเอียดภาพ           14 ล้านพิกเซล ขนาดกล้อง                    10.5 x 6 x 2.3 เซนติเมตร น้ำหนัก                          137 กรัม   Panasonic Lumix DMC-FX80  คะแนนรวม 3.5 ราคา 9,990 บาท ภาพนิ่ง                          4 การใช้งาน                      3.5 ภาพเคลื่อนไหว               3.5 แฟลช                            3 จอภาพ                          3 เซ็นเซอร์/ขนาด              CCD 1/ 2.33 ระยะเลนส์                     24 – 120 มาโคร                           0.05 มิลลิเมตร ระยะซูม                        5 เท่า จอภาพ                          62 x 42 มิลลิเมตร โปรแกรมถ่ายภาพ          14 ความละเอียดภาพ           12 ล้านพิกเซล ขนาดกล้อง                    10 x 6 x 2 เซนติเมตร น้ำหนัก                          131 กรัม     Samsung WB850F  คะแนนรวม 3.5 ราคา 12,990 บาท ภาพนิ่ง                          4 การใช้งาน                      3.5 ภาพเคลื่อนไหว               3.5 แฟลช                            3 จอภาพ                          3 เซ็นเซอร์/ขนาด              CCD 1/ 2.3 ระยะเลนส์                     23 – 483 มาโคร                           0.1 มิลลิเมตร ระยะซูม                          21 เท่า จอภาพ                          61 x 46 มิลลิเมตร โปรแกรมถ่ายภาพ          11 ความละเอียดภาพ           16 ล้านพิกเซล ขนาดกล้อง          &n

สำหรับสมาชิก >
ฉลาดซื้อ เก็บแต้มแลกสินค้า300 Point

ฉบับที่ 139 กล้องวิดีโอ 2012

กลับมาอีกครั้งหลังจากห่างหายกันไปนานกับผลทดสอบกล้องวิดีโอจากองค์กรทดสอบระหว่างประเทศ International Consumer Research &Testing คราวนี้เรามีกล้องที่เขาส่งเข้าทำการทดสอบในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมา โดยเลือกมา 16 รุ่นที่ได้คะแนนในอันดับต้นๆ สนนราคาก็มีให้ได้ควักกระเป๋ากันตั้งแต่ 4,000 ถึง 60,000 บาท สมาชิกจะเลือกรุ่นไหนมาใช้เก็บภาพความทรงจำ หรือหัดทำคลิปสนุกๆมาแบ่งกันดูกับเพื่อนทาง YouTube ก็ลองพิจารณาดูจากคะแนนที่เรานำเสนอในเรื่องของภาพ เสียง และการใช้งานของกล้องกันได้เลย หมายเหตุ ราคาที่แจ้งไว้เป็นราคาโดยประมาณ กรุณาตรวจสอบกับทางร้านอีกครั้ง       Sony HDR-PJ580VE ราคา 29,990 บาท ภาพสวย                                    5 เสียงคมชัด                                 4 การทำงานของระบบป้องกันภาพสั่นไหว เมื่อถ่ายวิดีโอขณะเดิน     2.5 เมื่อแพนกล้อง                3 ใช้งานถนัดด้วยมือข้างเดียว          3 การทำงานของซูม/ปุ่มบันทึก        4.5 การใช้งานจอสัมผัส                     4 ระยะซูม (optical /digital)                         12/160 น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่ สื่อบันทึก สายคล้องมือ)  394 กรัม ขนาด    7 x 6.5 x 13 เซนติเมตร     Panasonic HX-WA20 ราคา 17,490 บาท ภาพสวย                                    5 เสียงคมชัด                                 3.5 การทำงานของระบบป้องกันภาพสั่นไหว เมื่อถ่ายวิดีโอขณะเดิน     1 เมื่อแพนกล้อง                2 ใช้งานถนัดด้วยมือข้างเดียว          4 ใช้งานด้วยมือซ้ายได้ดี การทำงานของซูม/ปุ่มบันทึก        3 การใช้งานจอสัมผัส                     - ระยะซูม (optical /digital)             5/120 น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่ สื่อบันทึก สายคล้องมือ)  256 กรัม ขนาด    7.9 x 13.5 x 4.3 เซนติเมตร     Sony HDR-GW55VE ราคา 19,290 บาท ภาพสวย                                    4.5 เสียงคมชัด                                 3 การทำงานของระบบป้องกันภาพสั่นไหว เมื่อถ่ายวิดีโอขณะเดิน     2.5 เมื่อแพนกล้อง                2.5 ใช้งานถนัดด้วยมือข้างเดียว          3.5 ใช้งานด้วยมือซ้ายได้ดี การทำงานของซูม/ปุ่มบันทึก        3 การใช้งานจอสัมผัส                     4 ระยะซูม (optical /digital)             10/120 น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่ สื่อบันทึก สายคล้องมือ)  216 กรัม ขนาด    7 x 10.6 x 3.3 เซนติเมตร     Sony HDR-GW77V ราคา 23,990 บาท ภาพสวย                                    4.5 เสียงคมชัด                                 3 การทำงานของระบบป้องกันภาพสั่นไหว เมื่อถ่ายวิดีโอขณะเดิน     2.5 เมื่อแพนกล้อง                2.5 ใช้งานถนัดด้วยมือข้างเดียว          3.5 ใช้งานด้วยมือซ้ายได้ดี การทำงานของซูม/ปุ่มบันทึก        3 การใช้งานจอสัมผัส                     4 ระยะซูม (optical /digital)             10/120 น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่ สื่อบันทึก สายคล้องมือ)  216 กรัม ขนาด    7 x 10.6 x 3.3 เซนติเมตร     Panasonic HC-X900 ราคา 47,990 บาท ภาพสวย                                    4 เสียงคมชัด                                 4 การทำงานของระบบป้องกันภาพสั่นไหว เมื่อถ่ายวิดีโอขณะเดิน     2.5 เมื่อแพนกล้อง                3.5 ใช้งานถนัดด้วยมือข้างเดียว          3 การทำงานของซูม/ปุ่มบันทึก        5 การใช้งานจอสัมผัส                     5 ระยะซูม (optical /digital)             12/700 น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่ สื่อบันทึก สายคล้องมือ)  490 กรัม ขนาด    7 x 6.5 x 16 เซนติเมตร     Sony HDR-PJ740VE ราคา 40,000 บาท ภาพสวย                                    4 เสียงคมชัด                                 3 การทำงานของระบบป้องกันภาพสั่นไหว เมื่อถ่ายวิดีโอขณะเดิน     3.5 เมื่อแพนกล้อง                4.5 ใช้งานถนัดด้วยมือข้างเดียว          3 การทำงานของซูม/ปุ่มบันทึก        4 การใช้งานจอสัมผัส                     4.5 ระยะซูม (optical /digital)             10/120 น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่ สื่อบันทึก สายคล้องมือ)  625 กรัม ขนาด    7.7 x 6.5 x 12.5 เซนติเมตร     Sony HDR-TD20V ราคา 60,000 บาท ภาพสวย                                    4 เสียงคมชัด                                 3 การทำงานของระบบป้องกันภาพสั่นไหว เมื่อถ่ายวิดีโอขณะเดิน     3.5 เมื่อแพนกล้อง                3.5 ใช้งานถนัดด้วยมือข้างเดียว          3 การทำงานของซูม/ปุ่มบันทึก        4 การใช้งานจอสัมผัส                     4.5 ระยะซูม (optical /digital)             12/160 น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่ สื่อบันทึก สายคล้องมือ)  554 กรัม ขนาด    8.3 x 6 x 14 เซนติเมตร     JVC GZ-GX1 ราคา 27,000 บาท ภาพสวย                                    3.5 เสียงคมชัด                                 4 การทำงานของระบบป้องกันภาพสั่นไหว เมื่อถ่ายวิดีโอขณะเดิน     2 เมื่อแพนกล้อง                3 ใช้งานถนัดด้วยมือข้างเดียว          3 การทำงานของซูม/ปุ่มบันทึก        4.5 การใช้งานจอสัมผัส                     4.5 ระยะซูม (optical /digital)             10/200 น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่ สื่อบันทึก สายคล้องมือ)  399 กรัม ขนาด                6.7 x 6.3 x 13.2 เซนติเมตร     Panasonic HX-DC2 ราคา ราคา 11,690 บาท ภาพสวย                                    3.5 เสียงคมชัด                                 3.5 การทำงานของระบบป้องกันภาพสั่นไหว เมื่อถ่ายวิดีโอขณะเดิน     2 เมื่อแพนกล้อง                2 ใช้งานถนัดด้วยมือข้างเดียว          3.5 ใช้งานด้วยมือซ้ายได้ดี การทำงานของซูม/ปุ่มบันทึก        3 การใช้งานจอสัมผัส                     - ระยะซูม (optical /digital)             5/120 น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่ สื่อบันทึก สายคล้องมือ)  178 กรัม ขนาด    7.4 x 13 x 3.8 เซนติเมตร     Sony HDR-CX190E ราคา 14,690 บาท ภาพสวย                                    3 เสียงคมชัด                                 4 การทำงานของระบบป้องกันภาพสั่นไหว เมื่อถ่ายวิดีโอขณะเดิน     2.5 เมื่อแพนกล้อง                3 ใช้งานถนัดด้วยมือข้างเดียว          3 การทำงานของซูม/ปุ่มบันทึก        4.5 การใช้งานจอสัมผัส                     4 ระยะซูม (optical /digital)             25/300 น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่ สื่อบันทึก สายคล้องมือ)  210 กรัม ขนาด    6.3 x 5.3 x 11.4 เซนติเมตร     Panasonic HX-WA2 ราคา 14,490 บาท ภาพสวย                                    3 เสียงคมชัด                                 3.5 การทำงานของระบบป้องกันภาพสั่นไหว เมื่อถ่ายวิดีโอขณะเดิน     2 เมื่อแพนกล้อง                2 ใช้งานถนัดด้วยมือข้างเดียว          4 ใช้งานด้วยมือซ้ายได้ดี การทำงานของซูม/ปุ่มบันทึก        3 การใช้งานจอสัมผัส                     - ระยะซูม (optical /digital)             5/120 น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่ สื่อบันทึก สายคล้องมือ)  260 กรัม ขนาด    8 x 13.2 x 4.3 เซนติเมตร     Canon  HF M56 ราคา 26,590 บาท ภาพสวย                                    3 เสียงคมชัด                                 3 การทำงานของระบบป้องกันภาพสั่นไหว เมื่อถ่ายวิดีโอขณะเดิน     2.5 เมื่อแพนกล้อง                3.5 ใช้งานถนัดด้วยมือข้างเดียว          3 การทำงานของซูม/ปุ่มบันทึก        4 การใช้งานจอสัมผัส                     4.5 ระยะซูม (optical /digital)             10/200 น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่ สื่อบันทึก สายคล้องมือ)  363 กรัม ขนาด    7.5 x 6.2 x 14 เซนติเมตร     Sony Bloggie MHS-TS55 ราคา 9,950 บาท ภาพสวย                                    3 เสียงคมชัด                                 3 การทำงานของระบบป้องกันภาพสั่นไหว เมื่อถ่ายวิดีโอขณะเดิน     0.5 เมื่อแพนกล้อง                0.5 ใช้งานถนัดด้วยมือข้างเดียว          2.5 ใช้งานด้วยมือซ้ายได้ดี การทำงานของซูม/ปุ่มบันทึก        2.5 การใช้งานจอสัมผัส                     4 ระยะซูม (optical /digital)             1/4 น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่ สื่อบันทึก สายคล้องมือ)  136 กรัม ขนาด    5.5 x 11.5 x 1.4 เซนติเมตร     Toshiba Camileo Clip ราคา 3,600 บาท ภาพสวย                                    3 เสียงคมชัด                                 2.5 การทำงานของระบบป้องกันภาพสั่นไหว เมื่อถ่ายวิดีโอขณะเดิน     0.5 เมื่อแพนกล้อง                1 ใช้งานถนัดด้วยมือข้างเดียว          3 ใช้งานด้วยมือซ้ายได้ดี การทำงานของซูม/ปุ่มบันทึก        3.5 การใช้งานจอสัมผัส                     - ระยะซูม (optical /digital)             1/10 น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่ สื่อบันทึก สายคล้องมือ)  72 กรัม ขนาด    4.7 x 8 x 2 เซนติเมตร     Samsung HMX-W300                ราคา 4,000 บาท ภาพสวย                                    3 เสียงคมชัด                                 2 การทำงานของระบบป้องกันภาพสั่นไหว เมื่อถ่ายวิดีโอขณะเดิน     2 เมื่อแพนกล้อง                2 ใช้งานถนัดด้วยมือข้างเดียว          3.5 ใช้งานด้วยมือซ้ายได้ดี การทำงานของซูม/ปุ่มบันทึก        2.5 การใช้งานจอสัมผัส                     - ระยะซูม (optical /digital)             1/3 น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่ สื่อบันทึก สายคล้องมือ)  142 กรัม ขนาด    6 x 11 x 2 เซนติเมตร     Toshiba Camileo Z100 ราคา 12,200 บาท ภาพสวย                                    3 เสียงคมชัด                                 1 การทำงานของระบบป้องกันภาพสั่นไหว เมื่อถ่ายวิดีโอขณะเดิน     0.5 เมื่อแพนกล้อง                0.5 ใช้งานถนัดด้วยมือข้างเดียว          3.5 การทำงานของซูม/ปุ่มบันทึก        4 การใช้งานจอสัมผัส                     3.5 ระยะซูม (optical /digital)             1/10 น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่ สื่อบันทึก สายคล้องมือ) 285 กรัม ขนาด    6.5 x 6.2 x 12.2 เซนติเมตร

สำหรับสมาชิก >
ฉลาดซื้อ เก็บแต้มแลกสินค้า300 Point

ฉบับที่ 134 โปรแกรมต้านไวรัส 2012

กลับมาอีกครั้งกับผลทดสอบโปรแกรมรักษาความปลอดภัยให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ คราวนี้องค์กรทดสอบระหว่างประเทศ International Consumer Research and Testing ที่ “ฉลาดซื้อ” และองค์กรผู้บริโภคในอีก 40 ประเทศเป็นสมาชิกอยู่ ได้ทำการทดสอบโปรแกรมกำจัดไวรัสทั้งหมด 19 โปรแกรมเช่นเดียวกับปีที่แล้ว แยกเป็นแบบต้องเสียเงินซื้อ 14 โปรแกรม (ราคาตั้งแต่ 159 ถึง 3,000 บาท บางโปรแกรมไม่มีขายในเมืองไทย แต่อาจมีสมาชิกบางท่านสนใจสั่งซื้อผ่านอินเตอร์เน็ท เราจึงนำเสนอทั้งหมด) และแบบที่ดาวน์โหลดหรือแถมมาฟรีกับโปรแกรมอื่นอีก 5 โปรแกรม*   มีการสลับตำแหน่งจากปีที่แล้วอยู่พอสมควร อันดับหนึ่งของปีนี้ได้แก่ โปรแกรมของ Avira ที่ได้ที่ 3 ไปเมื่อปีกลาย  ส่วน Bitdefender ที่เป็นแชมป์เมื่อปีก่อน คราวนี้หล่นไปอยู่อันดับ 5 เป็นต้น ส่วนโปรแกรมที่เหลือเป็นอย่างไรกันบ้าง ดูได้จากคะแนนรวมของแต่ละโปรแกรม (จากคะแนนเต็ม 100) ในผลทดสอบหน้าถัดไป   * หมายเหตุ: รูปแบบการทดสอบยังคงเหมือนกับปีที่แล้ว โดยโปรแกรมเหล่านี้จะถูกทดสอบทั้งในการใช้งานขณะเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท (เข้าไปยังเว็บความเสี่ยงสูง 50 เว็บ) และขณะที่ไม่ได้เชื่อมต่อ (ทำสำเนาไวรัสพันธุ์ใหม่ 30 ตัวจากแฮนดี้ไดรฟ์ลงบนฮาร์ดดิสก์) Avira Internet Security 2012 66 คะแนน ราคา 700 บาท (ซื้อผ่านการดาวน์โหลด) ประสิทธิภาพ anti-malware                 4 ดาว ประสิทธิภาพ firewall                         3 ดาว หน่วยความจำที่ใช้                            105.7 MB หน่วยความจำสูงสุดที่ใช้ขณะสแกน      130.2 MB ร้อยละของ CPU ที่ใช้                                           35% หน่วยความจำที่ใช้เพิ่มในการสแกนแบบ real time    0 MB     G-Data Internet Security 2012 65 คะแนน ราคา 600 - 700 บาท (ซื้อผ่านการดาวน์โหลด) ประสิทธิภาพ anti-malware                                    4 ดาว ประสิทธิภาพ firewall                                            3 ดาว หน่วยความจำที่ใช้                            223.5 MB หน่วยความจำสูงสุดที่ใช้ขณะสแกน                         21.8 MB ร้อยละของ CPU ที่ใช้                        77.9% หน่วยความจำที่ใช้เพิ่มในการสแกนแบบ real time   58 MB   Kaspersky Internet Security 2012 63 คะแนน ราคา 600 – 800 บาท (ซื้อผ่านการดาวน์โหลด) ประสิทธิภาพ anti-malware                                    4 ดาว ประสิทธิภาพ firewall                                            2 ดาว หน่วยความจำที่ใช้                            66.4 MB หน่วยความจำสูงสุดที่ใช้ขณะสแกน                         199 MB ร้อยละของ CPU ที่ใช้                                           80.7% หน่วยความจำที่ใช้เพิ่มในการสแกนแบบ real time   77.5 MB   ESET Smart Security 5 Home Edition 63 คะแนน ราคา 750 บาท (ซื้อผ่านการดาวน์โหลด) ประสิทธิภาพ anti-malware                                    3 ดาว ประสิทธิภาพ firewall                                            4 ดาว หน่วยความจำที่ใช้                                               106.7 MB หน่วยความจำสูงสุดที่ใช้ขณะสแกน                         -3.8 MB ร้อยละของ CPU ที่ใช้                                           41.5% หน่วยความจำที่ใช้เพิ่มในการสแกนแบบ real time   -2.1 MB     Bitdefender Internet Security 59 คะแนน ราคา 700 - 925 บาท (ซื้อผ่านการดาวน์โหลด) ประสิทธิภาพ anti-malware                                    4 ดาว ประสิทธิภาพ firewall                                            2 ดาว หน่วยความจำที่ใช้                                               61.3 MB หน่วยความจำสูงสุดที่ใช้ขณะสแกน      46.4 MB ร้อยละของ CPU ที่ใช้                                           68.7% หน่วยความจำที่ใช้เพิ่มในการสแกนแบบ real time   548.9 MB   Avast! Software Internet Security 6 58 คะแนน  ราคา 1,500 บาท ประสิทธิภาพ anti-malware                                    3 ดาว ประสิทธิภาพ firewall                                            2 ดาว หน่วยความจำที่ใช้                                               7.5 MB หน่วยความจำสูงสุดที่ใช้ขณะสแกน                         54.8 MB ร้อยละของ CPU ที่ใช้                                           42.3% หน่วยความจำที่ใช้เพิ่มในการสแกนแบบ real time   -19 MB   AVG Technologies Internet Security 2012 56 คะแนน ราคา 1,350 บาท (สามารถลงได้ 3 เครื่อง) ประสิทธิภาพ anti-malware                 3 ดาว ประสิทธิภาพ firewall                                            2 ดาว หน่วยความจำที่ใช้                                               139.1 MB หน่วยความจำสูงสุดที่ใช้ขณะสแกน                         95.8 MB ร้อยละของ CPU ที่ใช้                                           52% หน่วยความจำที่ใช้เพิ่มในการสแกนแบบ real time   9.7 MB   F-Secure Internet Security 2012 55 คะแนน ราคา 1,650 บาท (ซื้อผ่านการดาวน์โหลด) ประสิทธิภาพ anti-malware                                    4 ดาว ประสิทธิภาพ firewall                                            2 ดาว หน่วยความจำที่ใช้                            74 MB หน่วยความจำสูงสุดที่ใช้ขณะสแกน      159.2 MB ร้อยละของ CPU ที่ใช้                                           60.3% หน่วยความจำที่ใช้เพิ่มในการสแกนแบบ real time     17.9 MB   Trend Micro Titanium Internet Security 2012 52 คะแนน ราคา 159 บาท (ซื้อผ่านการดาวน์โหลด) ประสิทธิภาพ anti-malware                 3 ดาว ประสิทธิภาพ firewall                                            2 ดาว หน่วยความจำที่ใช้                                               146.8 MB หน่วยความจำสูงสุดที่ใช้ขณะสแกน      138.4 MB ร้อยละของ CPU ที่ใช้                                           74.1% หน่วยความจำที่ใช้เพิ่มในการสแกนแบบ real time   85.5 MB     Checkpoint ZoneAlarm Internet Security 2012 40 คะแนน ราคา 1,200 บาท ประสิทธิภาพ anti-malware                                    3 ดาว ประสิทธิภาพ firewall                         1 ดาว หน่วยความจำที่ใช้                                               160.1 MB หน่วยความจำสูงสุดที่ใช้ขณะสแกน      80 MB ร้อยละของ CPU ที่ใช้                                           40.9% หน่วยความจำที่ใช้เพิ่มในการสแกนแบบ real time   120.8 MB Bullguard Internet Security 2012 37 คะแนน ราคา 1,450 บาท ประสิทธิภาพ anti-malware                 3 ดาว ประสิทธิภาพ firewall                         1 ดาว หน่วยความจำที่ใช้                                               268.5 MB หน่วยความจำสูงสุดที่ใช้ขณะสแกน                         53.8 MB ร้อยละของ CPU ที่ใช้                                           59.2% หน่วยความจำที่ใช้เพิ่มในการสแกนแบบ real time     9.5 MB     Symantec Norton Internet Security 2012 36 คะแนน ราคา 820 บาท (ซื้อผ่านการดาวน์โหลด) ประสิทธิภาพ anti-malware                                    3 ดาว ประสิทธิภาพ firewall                         1 ดาว หน่วยความจำที่ใช้                                               117.5 MB หน่วยความจำสูงสุดที่ใช้ขณะสแกน      233.2 MB ร้อยละของ CPU ที่ใช้                                           55.4% หน่วยความจำที่ใช้เพิ่มในการสแกนแบบ real time   106.6 MB   Panda Internet Security 2012 36 คะแนน ราคา 190 บาท ประสิทธิภาพ anti-malware                 2 ดาว ประสิทธิภาพ firewall                                            2 ดาว หน่วยความจำที่ใช้                                               218.6 MB หน่วยความจำสูงสุดที่ใช้ขณะสแกน                         - 29 MB ร้อยละของ CPU ที่ใช้                                           37.2% หน่วยความจำที่ใช้เพิ่มในการสแกนแบบ real time   0 MB   McAfee Internet Security 2012 32 คะแนน ราคา 3,000 บาท ประสิทธิภาพ anti-malware                                    3 ดาว ประสิทธิภาพ firewall                                            1 ดาว หน่วยความจำที่ใช้                                               35.4 MB หน่วยความจำสูงสุดที่ใช้ขณะสแกน                         -76.8 MB ร้อยละของ CPU ที่ใช้                        41.8% หน่วยความจำที่ใช้เพิ่มในการสแกนแบบ real time   59.5 MB --------- Avira Free Antivirus ราคา - ประสิทธิภาพ anti-malware                                    3 ดาว ประสิทธิภาพ firewall                         2 ดาว หน่วยความจำที่ใช้                            14.7 MB หน่วยความจำสูงสุดที่ใช้ขณะสแกน      116.8 MB ร้อยละของ CPU ที่ใช้                                           35.1% หน่วยความจำที่ใช้เพิ่มในการสแกนแบบ real time 10.4 MB   Avast! Software Free Antivirus ราคา - ประสิทธิภาพ anti-malware                 3 ดาว ประสิทธิภาพ firewall                                            2 ดาว หน่วยความจำที่ใช้                                               52.3 MB หน่วยความจำสูงสุดที่ใช้ขณะสแกน      83.2 MB ร้อยละของ CPU ที่ใช้                        42.5% หน่วยความจำที่ใช้เพิ่มในการสแกนแบบ real time 1.3 MB   AVG Technologies Anti-Virus Free Edition 2012 ราคา - ประสิทธิภาพ anti-malware                                    3 ดาว ประสิทธิภาพ firewall                                            2 ดาว หน่วยความจำที่ใช้                                               127.8 MB หน่วยความจำสูงสุดที่ใช้ขณะสแกน                         98.8 MB ร้อยละของ CPU ที่ใช้                                           52.1% หน่วยความจำที่ใช้เพิ่มในการสแกนแบบ real time 0 MB   Microsoft Security Essentials ราคา - ประสิทธิภาพ anti-malware                                    3 ดาว ประสิทธิภาพ firewall                                            2 ดาว หน่วยความจำที่ใช้                            33.6 MB หน่วยความจำสูงสุดที่ใช้ขณะสแกน                         -11.8 MB ร้อยละของ CPU ที่ใช้                        43% หน่วยความจำที่ใช้เพิ่มในการสแกนแบบ real time 1.1 MB   Microsoft built-in Firewall ราคา - ประสิทธิภาพ anti-malware                                    1 ดาว ประสิทธิภาพ firewall                                            2 ดาว หน่วยความจำที่ใช้                            23.7 MB หน่วยความจำสูงสุดที่ใช้ขณะสแกน      -22.2 MB ร้อยละของ CPU ที่ใช้                                           36.6% หน่วยความจำที่ใช้เพิ่มในการสแกนแบบ real time 4 MB  

สำหรับสมาชิก >
ฉลาดซื้อ เก็บแต้มแลกสินค้า300 Point

ฉบับที่ 133 เครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์

  มีข่าวแว่วมาว่าราคาตั๋วชมภาพยนตร์ จะมีปรับขึ้นกันอีกครั้ง (จากครั้งก่อนที่เพิ่งจะปรับกันไปไม่นาน) คนที่ชอบความบันเทิงแนวนี้อาจจะกำลังมองหาทางเลือกใหม่ ฉลาดซื้อ จึงนำผลการทดสอบเครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์ทั้งหมด 14 รุ่น จาก 8 ยี่ห้อ ที่องค์กรทดสอบระหว่างประเทศ (International Consumer Research & Testing) ได้ทำไว้มาประกอบการพิจารณา เผื่อว่าสมาชิกของเราจะหันมาจัดฉายภาพยนตร์กันเองที่บ้าน นอกจากจะประหยัดกว่าแล้ว (ทำ) กินไปดูไป ก็ย่อมได้ ไม่ต้องเสียค่าเดินทางหรือค่าซื้อของขณะรอหนังฉายอีกด้วย เครื่องเล่นที่เรานำผลการทดสอบมาเสนอนี้มีราคาโดยประมาณตั้งแต่ 5,000 – 20,000 บาท โชคยังเข้าข้างผู้บริโภคอย่างเราอยู่บ้าง เพราะเครื่องเล่นบลูเรย์ที่ได้คะแนนอันดับต้นๆในการทดสอบครั้งนี้ราคาอยู่ที่ไม่เกิน 8,000 บาท เราลองไปดูรายละเอียดว่าแต่ละรุ่นมีจุดเด่น/ด้อยด้านไหนบ้าง   Samsung BD-D5700คะแนนรวม     4.5ราคา 5,500 บาท ภาพสวยคมชัด    5ระบบการทำงานเข้าใจง่าย   4การสั่งการผ่านตัวเครื่อง   3.5การสั่งการผ่าน รีโมทคอนโทรล  5การบันทึกไฟล์ในรูปแบบ AVCHD  5ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน   5 LG BD660คะแนนรวม     4.5ราคา 5,990 บาท ภาพสวยคมชัด    5ระบบการทำงานเข้าใจง่าย   4การสั่งการผ่านตัวเครื่อง   2.5การสั่งการผ่าน รีโมทคอนโทรล  5การบันทึกไฟล์ในรูปแบบ AVCHD  5ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน   5   Samsung BD-D6700คะแนนรวม     4.5ราคา 5,990 บาท ภาพสวยคมชัด    4.5ระบบการทำงานเข้าใจง่าย   4การสั่งการผ่านตัวเครื่อง   3.5การสั่งการผ่าน รีโมทคอนโทรล  5การบันทึกไฟล์ในรูปแบบ AVCHD  3ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน   3.5 LG BD670คะแนนรวม     4.5ราคา 7,990 บาท ภาพสวยคมชัด    5ระบบการทำงานเข้าใจง่าย   4.5การสั่งการผ่านตัวเครื่อง   2.5การสั่งการผ่าน รีโมทคอนโทรล  5การบันทึกไฟล์ในรูปแบบ AVCHD  5ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน   3.5   OPPO BDP-93คะแนนรวม     4.5ราคา 19,900 บาท ภาพสวยคมชัด    5ระบบการทำงานเข้าใจง่าย   4.5การสั่งการผ่านตัวเครื่อง   4การสั่งการผ่าน รีโมทคอนโทรล  5การบันทึกไฟล์ในรูปแบบ AVCHD  5ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน   2    Panasonic DMP-BD75คะแนนรวม     4ราคา 4,990 บาท ภาพสวยคมชัด    5ระบบการทำงานเข้าใจง่าย   4การสั่งการผ่านตัวเครื่อง   2การสั่งการผ่าน รีโมทคอนโทรล  5การบันทึกไฟล์ในรูปแบบ AVCHD  5ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน   5   Sony BDP-S380คะแนนรวม     4ราคา 4,990 บาท ภาพสวยคมชัด    5ระบบการทำงานเข้าใจง่าย   4การสั่งการผ่านตัวเครื่อง   2การสั่งการผ่าน รีโมทคอนโทรล  5การบันทึกไฟล์ในรูปแบบ AVCHD  5ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน   5 Panasonic DMP- BDT110คะแนนรวม     4ราคา   7, 000 บาท ภาพสวยคมชัด    5ระบบการทำงานเข้าใจง่าย   4การสั่งการผ่านตัวเครื่อง   2การสั่งการผ่าน รีโมทคอนโทรล  5การบันทึกไฟล์ในรูปแบบ AVCHD  -ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน   5     LG BD630 คะแนนรวม     4ราคา 12,000 บาท ภาพสวยคมชัด    5ระบบการทำงานเข้าใจง่าย   4.5การสั่งการผ่านตัวเครื่อง   2.5การสั่งการผ่าน รีโมทคอนโทรล  5การบันทึกไฟล์ในรูปแบบ AVCHD  5ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน   5   Denon DBP-1611UDคะแนนรวม     4ราคา 15,900 บาท ภาพสวยคมชัด    5ระบบการทำงานเข้าใจง่าย   4การสั่งการผ่านตัวเครื่อง   4.5การสั่งการผ่าน รีโมทคอนโทรล  5การบันทึกไฟล์ในรูปแบบ AVCHD  5ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน   2.5    Marantz UD5005คะแนนรวม     4ราคา 19,900 บาท ภาพสวยคมชัด    5ระบบการทำงานเข้าใจง่าย   4การสั่งการผ่านตัวเครื่อง   4การสั่งการผ่าน รีโมทคอนโทรล  5การบันทึกไฟล์ในรูปแบบ AVCHD  5ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน   3   Pioneer BDP-430คะแนนรวม     3.5ราคา 13,990 บาท ภาพสวยคมชัด    4.5ระบบการทำงานเข้าใจง่าย   3.5การสั่งการผ่านตัวเครื่อง   2.5การสั่งการผ่าน รีโมทคอนโทรล  3.5การบันทึกไฟล์ในรูปแบบ AVCHD  3ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน   4.5    Pioneer BDP-LX54คะแนนรวม     3.5ราคา 19,990 บาท ภาพสวยคมชัด    4.5ระบบการทำงานเข้าใจง่าย   3.5การสั่งการผ่านตัวเครื่อง   2.5การสั่งการผ่าน รีโมทคอนโทรล  4การบันทึกไฟล์ในรูปแบบ AVCHD  3ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน   4     เครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์ Samsung BD-D5700 LG BD660 Samsung BD-D6700 LG BD670 OPPO BDP-93 Panasonic DMP-BD75 Sony BDP-S380 Panasonic DMP-BDT110 LG BD630 Denon DBP-1611UD Marantz UD5005 Pioneer BDP-430 Pioneer BDP-LX54 ราคา 5,500 5,990 5,990 7,990 19,900 4,990 4,990 7,000 12,000 15,900 19,900 13,990 19,990 ระบบภาพ NTSC NTSC/PAL NTSC NTSC NTSC/PAL NTSC/PAL NTSC NTSC NTSC NTSC/PAL NTSC/PAL NTSC NTSC/PAL ความละเอียดสูงสุด 1080p 1080p 1080p 1080p 1080p 1080p 1080p 1080p 1080p 1080p 1080p 1080p 1080p หน่วยความจำในตัวเครื่อง (GB) - - 1 - 2 - - - - 1 1 - - น้ำหนัก (กิโลกรัม) 1.65 3.5 1.85 1.75 4.76 1.43 1.54 1.42 1.59 4.2 4.39 2.5 3.3 เวลาในการโหลดแผ่น DVD (วินาที) 15 44 11 13 14 12 16 18 15 14 14 15 41 เวลาในการโหลดแผ่นบลูเรย์  ภาพยนตร์ เรื่อง Pirates of the Caribbean 15 17 15 17 18 13 19 13 17 18 20 31 29 พลังงานที่ใช้ขณะเปิดเครื่อง (วัตต์) 6.8 7.2 13.3 9.9 16.9 5.5 6.4 5.1 6.3 13.9 13.5 9.5 10.3 พลังงานที่ใช้ขณะเปิดเครื่องและเล่นแผ่นภาพยนตร์ 8.9 10.8 14.8 14.8 18.4 7.7 8.1 6.9 10.6 17.3 16.4 12.3 13.2 Feature ต่างๆ                           วิดีโอ สตรีมมิ่ง / / / / / / / / / / / / - ดูวิดีโอจาก YouTube / / / / - - / / / - - - - เปลี่ยน DVD ธรรมดา เป็น DVD1080p ได้ / / / / / / / / / / / / / มี screen saver ป้องกันจอทีวี PLASMA / / / / / / / / / / / - - ระบบ 3D-Ready - / / / / - - / - / / / / ฟังก์ชั่น Deep Color / - / - / / / / - / / / / ฟังก์ชั่น QuickStart - - - - - / / / - - - - - Dolby TrueHD / Dolby Digital Plus / / / / / / / / / / / / / DTS-HD Master Audio / / / / / / / / / / / / / DTS-HD High Resolution / - / - / / / / - / - / /

สำหรับสมาชิก >
ฉลาดซื้อ เก็บแต้มแลกสินค้า150 Point

ฉบับที่ 131 ฉลาดใช้ สมาร์ทโฟน

  สมาร์ทโฟน ก็คือ โทรศัพท์มือถือที่สามารถทำงานได้ใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์ แถมยังได้เปรียบในเรื่องของขนาดที่ทั้งเล็กและเบากว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คทั่วไป พกพาไปไหนมาไหนก็สะดวกสบาย ปัจจุบันมือถือเป็นมากกว่าอุปกรณ์สื่อสารแล้ว เพราะเป็นได้ทั้ง กล้องถ่ายรูป เครื่องเล่นวิทยุ โทรทัศน์ เกม อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท ฯลฯ ต้องยอมรับว่า “สมาร์ทโฟน” นั้น “ฉลาด” สมชื่อ แต่ก็อย่าลืมว่าเราในฐานะผู้ใช้ก็ต้อง “รู้จักใช้และใช้อย่างฉลาด” ใช้อย่างมีความรู้มีข้อมูล ใช้แล้วตัวเราได้รับประโยชน์ อย่าใช้แล้วทำให้เกิดโทษ โดยเฉพาะค่าบริการในใบแจ้งหนี้ อาจทำให้ช็อกได้ อย่าลืมว่า ไม่ว่าเราจะคุยโทรศัพท์ ส่งข้อความ อ่านอีเมล โหลดเพลง โหลดเกม เล่นเน็ต เข้าเว็บไซต์ หรือไปกด Like ใน Facebook อะไรก็แล้วแต่ที่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านทางมือถือ ทุกอย่างมีค่าบริการหมด ไม่มีอะไรฟรี   การใช้งานสมาร์ทโฟน โปรดอย่าซื้อตามกระแส ควรซื้อมาและใช้ให้คุ้มประโยชน์มากที่สุด บางทีเครื่องเป็นหมื่นแต่คุณก็ใช้ประสิทธิภาพของมันแค่สองสามพัน อันนี้ไม่คุ้ม เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย บางคนชอบไอโฟน แต่ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนี้ราคาสูง นอกจากนี้โปรแกรมการใช้งานเสริม หรือที่เรียกกันว่า แอพพลิเคชั่น (Application) ต่างๆ ก็มีทั้งที่ให้โหลดฟรีและที่ต้องเสียเงินซื้อเพิ่ม โปรดศึกษาให้ดีก่อน สิ่งที่ควรรู้เมื่อใช้สมาร์ทโฟน 1.ศึกษารูปแบบแพ็คเก็จ เดี๋ยวนี้บรรดาค่ายผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ต่างก็ออกแพ็คเก็จต่างๆ ออกมาเป็นจำนวนมาก ความแตกต่างของแต่ละแพ็คเก็จขึ้นอยู่กับปริมาณของบริการที่ได้รับ ยิ่งจ่ายแพงก็ยิ่งได้ใช้มาก แต่ต้องเข้าใจว่าแพ็คเก็จสำหรับสมาร์ทโฟนไม่เหมือนกับแพ็คเก็จสำหรับมือถือทั่วไปแบบแต่ก่อน ที่จะเป็นประเภทจ่ายเท่าไหร่ก็ได้ค่าโทรเท่านั้น (หรือมากกว่า) อย่างแพ็คเก็จ voice ของดีแทค ที่จ่ายเดือนละ 499 บาท สามารถโทรได้ 550 นาที แต่ถ้าเป็นแพ็คเก็จสำหรับสมาร์ทโฟนอย่าง iPhone ของดีแทคเหมือนกันที่จ่ายเดือนละ 499 บาทเท่ากัน จะโทรได้แค่ 225 นาที แต่ก็ต้องเข้าใจว่ายังมีบริการอื่นๆ รวมอยู่ด้วย ทั้งค่าบริการอินเตอร์เน็ต SMS MMS โดยเฉพาะค่าบริการอินเตอร์เน็ตจาก EDGE/GPRS, WiFi และ 3G เพื่อลองรับความเป็นสมาร์ทโฟน แต่ก่อนบริการอินเตอร์เน็ตจะอยู่ในรูปแบบแพ็คเก็จเสริม นั่นเป็นเพราะว่าบรรดาผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์มือถือมองว่าเมื่อเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟน การใช้งานอินเตอร์เน็ตก็จะมีมากขึ้น การโทรออกก็จะมีน้อยลง คนใช้สมาร์ทโฟนเลยต้องยอมรับ (แบบไม่ค่อยเต็มใจ) ว่าต้องปรับพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ให้สอดรับกับรูปแบบของแพ็คเก็จ จากที่เคยติดต่อสื่อสารผ่านการคุยโทรศัพท์ ก็อาจต้องเปลี่ยนมาใช้การติดต่อที่ใช้อินเตอร์เน็ตแทนบ้างในบางโอกาส ซึ่งก็มีหลายช่องทางหลายวิธี เช่น ผ่านทางอีเมล MSN หรือ โปรแกรมที่คนใช้สมาร์ทโฟนควรมีไว้อย่าง  Whatsapp, Viber และ Line เพราะเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการติดต่อสื่อสารเหมือนการคุยโทรศัพท์ แต่เป็นการคุยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ไม่ต้องเสียค่าบริการในส่วนของค่าโทร ส่วนแพ็คเก็จสำหรับเล่นอินเตอร์เน็ต ก็มีทั้งแบบรวมมากับค่าโทร และแบบที่เป็นแพ็คเก็จอินเตอร์เน็ตอย่างเดียว ที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือ แพ็คเก็จอินเตอร์เน็ตซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งกับ โทรศัพท์มือถือ แท็ปเล็ต และแอร์การ์ด สำหรับใช้ในคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊ค ก็ยังมีรูปแบบการคิดค่าบริการทั้งแบบเหมาจ่าย คือจ่ายราคาเดียวเป็นประจำทุกเดือนใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่าน EDGE หรือ 3G ได้ไม่จำกัด ซึ่งแพ็คเก็จแบบเหมาจ่ายรายเดือนแม้จะใช้งานได้ไม่จำกัดแต่ก็อาจจะมีราคาแตกต่างกันบ้าง ขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเตอร์เน็ตที่ใช้ นอกจากนี้ยังมีแพ็คเก็จที่ให้เราจ่ายตามปริมาณที่ใช้ โดยจะมีการคิดค่าบริการเริ่มต้น และกำหนดปริมาณอินเตอร์เน็ตที่สามารถใช้ได้ในแต่ละเดือน ซึ่งจะมีทั้งแบบที่คิดเป็นจำนวนเมกะไบต์ และแบบที่คิดตามระยะเวลา ซึ่งถ้าหากมีการใช้เกินกว่าที่กำหนดก็ต้องจ่ายเพิ่มเป็นค่าบริการส่วนเกิน   2.รู้พฤติกรรมการใช้ของตัวเอง ก่อนจะเลือกแพ็กเก็จหรือโปรโมชั่นจากผู้ให้บริการมือถือค่ายไหนก็แล้วแต่ สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องรู้ก่อนว่าพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ของตัวเองเป็นแบบไหน ใช้โทรเข้าโทรออกเป็นหลัก หรือหนักไปทางใช้งานอินเตอร์เน็ต ต้องสำรวจตัวเองให้ดี เพราะค่าบริการโทรศัพท์มือถือรายเดือนเดี๋ยวนี้มีราคาสูง แถมถ้าหากไม่มีการวางแผนที่ดีแต่ละเดือนอาจจะต้องสูญเงินไปกับค่าโทรศัพท์ เพราะไม่ใช่แค่จ่ายตามราคาแพ็จเก็จที่สมัครแล้วจบ  ถ้าโทรเกิน เล่นเน็ตเกิน ก็ต้องเจอกับค่าบริการส่วนเกิน บางคนทีเลือกแพ็กเก็จ 399 บาท แต่อาจจะต้องจ่ายจริงๆ เกือบพันบาท เพราะใช้งานเกินข้อตกลงของแพ็กเก็จที่เลือกไว้ เรื่องที่ต้องย้ำกับคนใช้โทรศัพท์มือถือทุกคนไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นไหน จะสมาร์ทหรือไม่สมาร์ท ต้องอย่าลืมศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ให้ดี ต้องรู้ว่า จากราคาแพ็กเก็จรายเดือนที่จ่ายไป เราสามารถโทรออกได้กี่ครั้งหรือกี่นาที แล้วเมื่อโทรเกินจำนวน คิดค่าโทรส่วนเกินอย่างไร นาทีละเท่าไหร่ การใช้บริการอินเตอร์เน็ตต่างๆ ก็เช่นกัน ต้องมั่นตรวจสอบการใช้งานอยู่เรื่อยๆ อย่าลืมว่าโทรศัพท์มือถือของเราเป็นแบบสมาร์ทโฟน ฉลาดแบบที่เราอาจคาดไม่ถึง พอไปเจอสัญญาณ WiFi หรือ 3G ที่ไหนเข้า มือถือของเราก็อาจต่ออินเตอร์เน็ตได้เองโดยเจ้าของอย่างเราไม่ทันรู้ตัว เราสามารถประมาณการดูได้ว่าในแต่ละเดือนเราใช้งานอินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือมากน้อยแค่ไหน โดยใช้ “โปรแกรมช่วยคำนวณการใช้งานอินเตอร์เน็ตเพื่อเลือกแพ็คเก็จให้เหมาะสมกับการใช้งาน” ที่ค่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือที่ออกแบบมาเพื่อให้เราคำนวนการใช้งานอินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเว็บไซต์ รับ – ส่งอีเมล ดู Youtube เล่น Facebook ลองเลือกตามพฤติกรรมการใช้ของตัวเอง โปรแกรมจะคำนวณออกมาเป็นจำนวนเมกะไบต์ที่เราใช้ต่อเดือน แล้วค่อยนำไปเปรียบเทียบหาแพ็คเก็จที่เหมาะสมกับการใช้งานของเราที่สุด โดยเราสามารถเข้าไปใช้งานโปรแกรมนี้ได้ที่เว็บไซต์ของแต่ละค่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ หรือตามลิงค์เหล่านี้ AIS http://www.ais.co.th/mobileinternet/3g/package/mobile-internet-calculator/Dtac http://www.dtac.co.th/3g/calculator-time.phpTruemove H http://www.truemove-h.com/calculator.aspx   3.อัตราค่าบริการส่วนเกิน หลายคนมักมีปัญหาเวลาที่ต้องจ่ายค่าบริการรายเดือนโทรศัพท์มือถือ เพราะยอดที่ต้องจ่ายมักแพงกว่าราคาแพ็คเก็จที่สมัครไว้เสมอ นั่นก็เป็นเพราะปริมาณการใช้งานบริการต่างๆ บนมือถือ ทั้ง โทรออก ส่งข้อความ เล่นเน็ต เกินกว่าที่กำหนดไว้ในแพ็คเก็จ ทำให้ต้องเสียค่าบริการส่วนเกิน ซึ่งจำเป็นอย่างมากที่เราต้องรู้ว่าแพ็คเก็จที่เราใช้อยู่นั้น สามารถใช้บริการต่างๆ ได้ที่ปริมาณเท่าไหร่ แล้วการคิดอัตราค่าบริการส่วนเกินอย่างไร เท่าไหร่ เพื่อเราจะได้สามารถควบคุมตัวเองได้ว่าในแต่ละเดือนสามารใช้ได้เท่าไหร่ ถ้าหากใช้เกินจะต้องเสียเงินเพิ่มแค่ไหน เพื่อไม่ให้เราต้องเสียค่าบริการแต่ละเดือนสูงเกินไป จนตัวเราเองไม่สามารถรับภาระนั้นได้ ซึ่งเราสามารถศึกษาอัตราค่าบริการส่วนเกินต่างๆ ได้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้แพ็คเก็จหรือโปรโมชั่นต่างๆ ซึ่งปัจจุบันทั้ง 3 ค่ายผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์มือถือจะคิดค่าโทรส่วนเกินสำหรับแพ็คเก็จรายเดือนคือ 1 บาท 25 สตางค์ - 1 บาท 50 สตางค์ต่อนาที ส่วนบริการข้อความ SMS คิดข้อความละ 2 – 3 บาท EDGE/GPRS และ 3G มีค่าบริการส่วนเกินอยู่ที่ 1 บาท 50 สตางค์ - 2 บาท ต่อเมกะไบต์ และ WiFi คิด 1 บาทต่อนาที นอกจากนี้ค่าบริการต่างๆ ที่มีการแจ้งไว้ในแพ็คเก็จยังไม่ได้บวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7%   4.ข้อจำกัดในการใช้งานอินเตอร์เน็ต ถึงแม้ว่าแต่ละค่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ต่างก็ออกมาบอกกันว่าความเร็วอินเตอร์เน็ตของตัวเองทั้งแรงทั้งเร็ว เทคโนโลยีล้ำหน้ากันสุดๆ แต่ยังมีความจริงเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องสัญญาณอินเตอร์เน็ตอีกมากที่เขาไม่ได้บอกกับเราในโฆษณา ไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดเรื่อง สถานที่ ช่วงเวลา อุปกรณ์เชื่อมต่อ หรือแม้แต่ตัวเครื่องสมาร์ทโฟนที่ใช้อยู่ ล้วนมีผลต่อความเร็วของสัญญาณอินเตอร์เน็ตทั้งสิ้น อย่างเรื่องของ 3G ที่ถือเป็นเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่ว่ากันว่าแรงและเร็วที่สุด ณ เวลานี้ ก็ยังมีข้อจำกัดอีกมาก โดยเฉพาะเรื่องพื้นที่การให้บริการ อย่างที่เห็นในโฆษณาที่บอกว่า “เครือข่าย 3G ครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯ และอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศ” คนต่างจังหวัดฟังแล้วอาจสงสัยว่าจังหวัดที่เราอยู่มี 3G ใช่หรือเปล่า ต่างกับคนกรุงเทพฯ ที่อาจจะหลงดีใจว่าเรามี 3G ให้ใช้แล้ว แต่ในความเป็นจริงอาจไม่เป็นเช่นนั้น เพราะอย่างที่บอกว่าสัญญาณ 3G ยังมีข้อจำกัดอีกหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นระยะห่างของจุดรับ – ส่งสัญญาณ จำนวนผู้ใช้บริการ ณ เวลานั้นๆ และอุปกรณ์ที่ใช้งาน ซึ่งทำให้บางพื้นที่ก็อาจไม่มีสัญญาณ 3G หรือมีสัญญาณต่ำมาก ไม่เร็วอย่างที่โฆษณา จนเรียกว่าแทบจะใช้งานไม่ได้ ยิ่งในต่างจังหวัดยิ่งไม่ต้องพูดถึงเพราะมีแค่บางจังหวัด แถมในจังหวัดที่มีก็มีแค่บางอำเภอเท่านั้น เมื่อเป็นแบบนี้การสมัครแพ็กเก็จที่มีบริการ 3G เสริมเข้ามาด้วยนั้นก็ไม่มีประโยชน์ แต่ถ้าใครที่อยากก้าวตามเทคโนโลยีอยากใช้ 3G ก็ศึกษาข้อมูลพื้นที่สัญญาณที่จะใช้ให้ดี ดูปริมาณที่กำหนดให้ใช้ได้ในแต่ละเดือน รวมถึงอัตราค่าบริการส่วนเกินหากมีการใช้มากเกินกว่าที่กำหนดไว้ในแพ็คเก็จ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- วิธีปิดการใช้งานอินเตอร์เน็ตบนมือถือป้องกันไม่ให้เสียค่าบริการส่วนเกิน จากเชื่อมต่ออัตโนมัติในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน AISปิดการใช้งานอินเทอร์เน็ต *129*1# โทรออกเปิดการใช้งานอินเทอร์เน็ต *129*2# โทรออกตรวจสอบสถานะการใช้งาน ปิด - เปิด EDGE/GPRS : กด *129# โทรออกAIS มีบริการควบคุมการใช้งาน EDGE/GPRS ให้มียอดค่าบริการสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาทต่อเดือน (ไม่รวม VAT)   Dtac ปิดการใช้งานอินเตอร์เน็ต *140*71# โทรออกเปิดการใช้งานอินเตอร์เน็ต *140*72# โทรออกนอกจากนี้ Dtac ยังมีบริการ SMS แจ้งเตือนยอดการใช้งานอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะแจ้งเตือนเมื่อใช้ครบ 10 บาท / 200 บาท / 500 บาท และ 1,500 บาท   True Move Hปิดการใช้งานอินเทอร์เน็ต โทร  *9399 กด 5 กด 3 (ค่าบริการครั้งละ 1 บาท)ซึ่งเบอร์ *9399 ยังเป็นเบอร์ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อีกหลายเรื่องเช่น ตรวจสอบยอดการใช้บริการ ยอดคงเหลือ ยอดส่วนเกิน สมัครบริการเสริม SMS แจ้งเตือนยอดคงเหลือ บริการควบคุมค่าใช้จ่าย------------------------- วิธีปิดการใช้งาน EDGE/GPRS ด้วยตัวเราเองในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน 1.ระบบปฏิบัติการ IOS (ในโทรศัพท์ iPhone)เลือก Setting > General > Network > Cellular Data Off 2.ระบบปฏิบัติการ RIM (ใช้กับ Blackberry)วิธีที่ 1 เลือก Options > Mobile Network > Data Services > Offวิธีที่ 2 เลือก Manage Connection > Mobile Network Options > Data Services > Off 3.ระบบปฏิบัตรการ Androidเลือก Setting > Wireless & Networks > Mobile Network > Select the Data Roaming Check Box 4.ระบบปฏิบัติการ Windows Mobileเลือก Start > Comn Manager > Data connection > Off ที่มา : พลังคน พลังคลื่น ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 กันยายน – ตุลาคม 2553, สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สมท.)http://www.it24hrs.com/2011/close-edge-gprs-setting/   เปรียบเทียบแพ็คเก็จรายเดือนสำหรับโทรศัพท์ iPhone ของแต่ละค่ายมือถือ AIS DTAC true ชื่อแพ็คเก็จ mini medium max Max plus S M L S M L ค่าบริการรายเดือน  (บาท) 279 519 839 899 449 580 699 399 579 799 โทรทุกเครือข่าย (นาที) 150 250 500 500 225 250 350 100 250 450 3G / EDGE (เมกะไบต์) 150 500 ไม่จำกัด ไม่จำกัด 100 ไม่จำกัด ไม่จำกัด 400 ไม่จำกัด ไม่จำกัด SMS (ครั้ง) 100 250 300 300 200 300 400 50 300 400 MMS (ครั้ง) 20 30 50 50 30 50 75 20 50 100 Wifi (ชั่วโมง) - - - ไม่จำกัด - - - 10 20 ไม่จำกัด ฟรีค่าบริการรายเดือน 6 เดือน เดือนที่ 19 - 24 4 เดือน เดือนที่ 21 - 24 3 เดือน เดือนที่ 10 - 12 6 เดือน เดือนที่ 19 - 24 6 เดือน หลังใช้มาแล้ว 18 เดือน     เปรียบเทียบแพ็คเก็จรายเดือนสำหรับโทรศัพท์ Blackberry ของแต่ละค่ายมือถือ   AIS DTAC true ชื่อแพ็คเก็จ BBM + Voice Call Chat + E-mail หรือ Facebook Internet 50 MB Internet 300 MB Unlimited BB Mini BB Mix BB Me BB Max BB Talk BB Social BB Net BB Unlimited ค่าบริการรายเดือน  (บาท) 300 300 450 500 799 179 249 299 790 300 300 450 799 โทรทุกเครือข่าย (นาที) 200 - - - - - - -   200 100 นาที ใช้ได้ 3 เดือนแรกที่สมัครแพ็คเก็จ SMS (ครั้ง) 10 - - - - 300 - - - - - - - Blackberry Massage P P P P P P P P P P P P P Chat - P P P P -   P P - - - - E-mail - เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง P P P - - P P - - P P Social Network (facebook, tweeter) - P P P - P P P - P P P 3G / EDGE (เมกะไบต์) - - 50 300 ไม่จำกัด - - - ไม่จำกัด - - 500 ไม่จำกัด Wifi (ชั่วโมง) - - - - ไม่จำกัด - - - - - 3 5 ไม่จำกัด สำรวจในช่วงเดือนมกราคม 2555 โปรโมชั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลง อย่าลืมตรวจสอบอีกครั้ง

สำหรับสมาชิก >
ฉลาดซื้อ เก็บแต้มแลกสินค้า300 Point